สัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120)

คุ้มครองสุขภาพ
คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุดถึง 120 โรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุดถึง 120 โรคร้ายแรง

กลุ่มโรคร้ายแรง (6 กลุ่มโรค) และกลุ่มความคุ้มครองพิเศษของโรคมะเร็งระยะลุกลามในกลุ่มที่ 1 (1 กลุ่มโรค)
ครอบคลุมโรคร้ายทุกระยะรวมสูงสุด 700%

ครอบคลุมโรคร้ายทุกระยะรวมสูงสุด 700%

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สูงสุด ต่อกลุ่มโรคร้ายแรงไม่เกิน 100% รวมผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 600% และคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มความคุ้มครองพิเศษของโรคมะเร็งระยะลุกลามกลุ่มที่ 1 สูงสุด 100%
เคลมครบ 100%

เคลมครบ 100%

ในกลุ่มโรคใดกลุ่มโรคหนึ่ง ไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อ*

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

30 วัน - 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

500,000 บาท (เศษหน่วย 100,000 บาท)
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ที่สุดของประกันโรคร้ายแรงโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120

คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 120 โรค

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ประเภทกลุ่มโรค จำนวนโรคที่คุ้มครอง ระดับความรุนแรงของโรคร้ายแรง รวมผลประโยชน์สูงสุด
ต่อกลุ่มโรค*
ระยะ
เริ่มต้น
ระยะ
ปานกลาง
ระยะ
รุนแรง
กลุ่มโรคที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง 3 โรค 20% - 100% ไม่เกิน 100%
กลุ่มโรคที่ 2 กลุ่มโรคร้ายแรงเกี่ยวกับอวัยวะและระบบต่างๆ ที่สำคัญ 39 โรค 20% 50% 100% ไม่เกิน 100%
กลุ่มโรคที่ 3 กลุ่มโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือด 20 โรค 20% 50% 100% ไม่เกิน 100%
กลุ่มโรคที่ 4 กลุ่มโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท 33 โรค 20% 50% 100% ไม่เกิน 100%
กลุ่มโรคที่ 5 กลุ่มโรคร้ายแรงอื่น ๆ 19 โรค 20% 50% 100% ไม่เกิน 100%
กลุ่มโรคที่ 6 กลุ่มโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน 6 โรค 20% - 100% ไม่เกิน 100%
กลุ่มความคุ้มครองพิเศษของโรคมะเร็งระยะลุกลามในกลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็งระยะลุกลามสำหรับเพศหญิง หรือเพศชาย 5 โรค - - 20% ไม่เกิน 100%
รวมผลประโยชน์โรคร้ายแรงสูงสุดของสัญญาเพิ่มเติม 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม
* ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกลุ่มโรคใดกลุ่มโรคหนึ่งแล้ว บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จนกว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับ

 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ

ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ การป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครอง เฉพาะในส่วนของเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
       เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
2. การฆ่าตัวตาย หรือทําร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทําเช่นว่านั้น
3. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนําสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
4. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนํา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์
5. การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
6. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นที่เข้าใจว่า การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติดโรค หรือการป่วยใด ๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocytis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน ป่วยหรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)

Q: สัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120) เหมาะกับใคร ?
A: เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายแรงอย่างครอบคลุมทุกระยะ ครอบคลุมโรคร้ายมากถึง 120 โรคร้ายแรง

Q: สัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120) รับประกันภัยบุคคลอายุเท่าไร ?
A: รับประกันภัยบุคคลอายุ 30 วัน – 70 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 85 ปี)

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120) สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

Q: สัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120) มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) กี่วัน ?
A: สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

Q: สัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120) มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเท่าไหร่ ?
A: จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท (เศษหน่วย 100,000 บาท)

ข้อควรทราบ :

*ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกลุ่มโรคใดกลุ่มโรคหนึ่งแล้ว บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จนกว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับ
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

  • 7 โรคร้ายแรงมีอะไรบ้าง ? คลิก

  • ทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี พร้อมข้อดีและข้อจำกัดของประกัน คลิก

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกาศวันหยุด 22 พ.ค. 67 วันหยุดวันวิสาขบูชา
ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ