OCEAN LIFE iService

ให้การจัดการกรมธรรม์เป็นเรื่องง่าย แค่ปลายนิ้ว

OCEAN LIFE DIGITAL HEALTHCARE SERVICES

นวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพ จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ปรึกษาเราได้ทุกที่

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลด "หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย" เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้หลายช่องทาง ได้แก่

 • การ log in ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเข้าระบบ iService
 • การใช้บริการผ่าน LINE @Oceanlife และ OCEAN CLUB Application ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนการใช้งานได้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1503  (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ช่องทางออนไลน์ ผ่าน LINE@OceanLife โดยผู้เอาประกันภัยต้องทำธุรกรรมด้วยตนเองเท่านั้น
  เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน มีดังนี้
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  (2) เอกสารเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  (3) สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารตามที่เคยให้ไว้กับบริษัทฯ)
  (4) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ไม่สามารถทำธุรกรรมกู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • สำนักงานสาขาของบริษัททั่วประเทศ หรือ สำนักงานใหญ่ ชั้น G อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน มีดังนี้
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  (2) เอกสารเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  (3) สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  (4) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอม จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม โดยต้องลงนามในเอกสารสัญญากู้เงิน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมประกอบการกู้ยืมเงิน
  (5) เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจ ได้แก่
       - หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท โดยผู้มอบอำนาจต้องลงนามให้ตรงกับใบคำขอเอาประกันภัย
       - บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(1) เล่มกรมธรรม์
     - ในกรณีที่เล่มกรมธรรม์สูญหายให้ใช้ใบแจ้งความแทน

     - กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยขอรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy) ยกเว้นการเรียกคืนเล่มกรมธรรม์

(2) ใบคำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ ใบคำร้องขอดำเนินการสำหรับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ พร้อมลงนามในเอกสาร

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีสิทธิ์เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) เอกสารเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1. กรณีสูญหาย

1.1  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
1.2  ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย โดยผู้เอาประกันเป็นผู้แจ้ง
1.3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน 
1.4  ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 200.-บาท
*** มีหนังสือชี้แจง กรณีฝ่ายขายฯ หรือพนักงานบริษัทฯ ทำหาย และเป็นผู้ดำเนินการแจ้งความหาย ***

2. กรณีชำรุด

1.1  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ พร้อมระบุสาเหตุที่ชำรุด
1.2  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน 
1.3  ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 200.-บาท

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

1.  กรมธรรม์
2.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน
3.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์ จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.  เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

1.  กรมธรรม์
2.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
3.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์ จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.  เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

1.  กรมธรรม์
2.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์ จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.  เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น

กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ นอกเหนือบุคคล 5 ประเภท
เอกสารเพิ่มเติม  
1.  รายงานการเข้าพบผู้เอาประกัน
2.  บันทึกปากคำผู้เอาประกัน
3.  เอกสารที่สื่อความสัมพันธ์ได้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

1.  กรมธรรม์
2.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน
3.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์ จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.  เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

1.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
    กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์  จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ