มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2565

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

K-CASH
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.2649
ราคารับซื้อคืน
13.2649
ราคารับขาย
13.2650
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
103,504.34 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

TMB50
มูลค่าหน่วยลงทุน
100.1133
ราคารับซื้อคืน
100.0132
ราคารับขาย
100.2135
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,631.35 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

1AMSET50-RU
มูลค่าหน่วยลงทุน
60.6152
ราคารับซื้อคืน
60.6152
ราคารับขาย
60.6153
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
325.47 (ล้านบาท)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ABV
มูลค่าหน่วยลงทุน
34.7754
ราคารับซื้อคืน
34.7754
ราคารับขาย
34.7755
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
382.78 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K-CBOND
มูลค่าหน่วยลงทุน
18.1107
ราคารับซื้อคืน
18.1107
ราคารับขาย
18.1108
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,102.26 (ล้านบาท)

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ