มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2564

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

K-CASH
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.2454
ราคารับซื้อคืน
13.2454
ราคารับขาย
13.2455
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
55,042.23 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

TMB50
มูลค่าหน่วยลงทุน
94.3789
ราคารับซื้อคืน
94.2845
ราคารับขาย
94.4734
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,219.53 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

1AMSET50-RU
มูลค่าหน่วยลงทุน
57.8977
ราคารับซื้อคืน
57.8977
ราคารับขาย
57.8978
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
416.35 (ล้านบาท)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ABV
มูลค่าหน่วยลงทุน
35.1862
ราคารับซื้อคืน
35.1862
ราคารับขาย
35.1863
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
403.72 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K-CBOND
มูลค่าหน่วยลงทุน
18.2208
ราคารับซื้อคืน
18.2208
ราคารับขาย
18.2209
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,295.35 (ล้านบาท)

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ