มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 14/10/2564

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

K-CASH
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.2394
ราคารับซื้อคืน
13.2394
ราคารับขาย
13.2395
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
51,352.20 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

TMB50
มูลค่าหน่วยลงทุน
98.2693
ราคารับซื้อคืน
98.1710
ราคารับขาย
98.3677
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,639.79 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

1AMSET50-RU
มูลค่าหน่วยลงทุน
59.5569
ราคารับซื้อคืน
59.5569
ราคารับขาย
59.5570
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
475.43 (ล้านบาท)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

ABV
มูลค่าหน่วยลงทุน
35.2349
ราคารับซื้อคืน
35.2349
ราคารับขาย
35.2350
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
413.20 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K-CBOND
มูลค่าหน่วยลงทุน
18.1914
ราคารับซื้อคืน
18.1914
ราคารับขาย
18.1915
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,620.21 (ล้านบาท)

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ