ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ www.ocean.co.th

การใช้บริการเว็บไซต์นี้ เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยความยินยอมของลูกค้า/ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้า/ผู้ใช้บริการควรศึกษาอย่างละเอียด เมื่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการเข้าชมหรือใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า/ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ใช้บังคับแล้ว ย่อมถือว่าลูกค้า/ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

การลงทะเบียน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  • ลูกค้า/ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดโดย ลูกค้า/ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่กรอกเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ จะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (Password-protected)

  • บริษัทฯจะกำหนดวิธีการเพื่อให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้าถึง และแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ โดยบริษัทจะเก็บบันทึกการเข้า-ออกของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ (Log) ไว้เพื่ออ้างอิง

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ การใช้คุกกี้จะมีการระบุไว้ในนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้คุกกี้ดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

  • เนื้อหา รูปแบบ หรือความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ทำการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมายังเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ( ทั้งที่เป็นการอ้างอิงมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากเว็บไซต์อื่นๆ และการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ) การเข้าถึงและการเรียกใช้เว็บไซต์อื่นๆ ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านั้น

  • ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ รับทราบและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่ง ทางบริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับรอง อนุมัติ รับประกัน หรือแนะนำบุคคลภายนอก หรือบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเสนอในเว็บไซต์เหล่านั้น หรือมิได้ให้การร่วมมือในทางการค้ากับเว็บไซต์นั้น และมิได้เป็นผู้จัดการในการทำสัญญาระหว่างลูกค้า/ผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

ข้อยกเว้นความรับผิด

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ รับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายโดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้า/ผู้ใช้บริการโปรดอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว โดยตกลงและยินยอมว่า หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งในข้อที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการให้บริการ บอกเลิก หรือปฏิเสธการใช้บริการเว็บไซต์ได้

 

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ