ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค

คุ้มครองสุขภาพ
คุ้มครองตลอดชีพ
คุ้มครองโรคมะเร็งและกลุ่มโรคสมองสูงถึง 100%

คุ้มครองโรคมะเร็งและกลุ่มโรคสมองสูงถึง 100%

โรคสุดฮิตที่คนทำงานกลัว
เพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับต้นๆ ของคนไทย*
คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 300%

คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 300%

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100%

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100%

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

6 – 50 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 200,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

สามารถขายคู่กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้รายวัน ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กําหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท

"จะดีกว่าไหม ถ้าวันนี้เพิ่มความอุ่นใจให้คุณและครอบครัว ด้วยการสร้างหลักประกันเพื่อคนที่รัก

เตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงต่างๆ ด้วย ประกัน"

ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค  
ประกันสุขภาพ

คุ้มครองมะเร็ง + สมอง โรคร้ายที่คนวัยทำงานไม่อยากเป็น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเกิดเหตุจากกรณีต่าง ๆ อันได้แก่
1.1 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
      1.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
      1.1.2 การก่อการร้าย
      1.1.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดําน้ําที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ํา
      1.1.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
      1.1.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ
      1.1.6 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่ สามารถครองสติได้คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ แอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
      1.1.7 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
      1.1.8 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
      1.1.9 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
      1.2.1 ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวน เงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัท อนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจํานวนเงินเอา ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
      1.2.2 การฆ่าตัวตาย หรือทําร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทําเช่นว่านั้น
      1.2.3 การสูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนําสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
      1.2.4 ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนํา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์
      1.2.5 การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
      1.2.6 การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ เป็นที่เข้าใจกันว่าการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้ความหมาย รวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ซึ่งโดยผลการตรวจ เลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพ ฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocytis Carini Pneumonia) เชื้อที่ทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposis Sarcoma มะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นอาการ ของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่ เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อ ไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)
1.3 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
     1.3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
     1.3.2 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
     1.3.3 สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การจลาจล การก่อการร้าย
     1.3.4 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
     1.3.5 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ
     1.3.6 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
     1.3.7 ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่ทําสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ
     1.3.8 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
              1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
              2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจ เทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
              3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
     1.3.9 การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

ข้อควรทราบ:
*อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถิติสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2558 – 2560)​​
- ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ