ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)

คุ้มครองสุขภาพ
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ

รับผลประโยชน์รวมสูงสุดถึงรวมสูงสุด 110%*
คุ้มครองครอบคลุม 50 โรคร้ายแรง

คุ้มครองครอบคลุม 50 โรคร้ายแรง

รับผลประโยชน์รวมสูงสุดถึงรวมสูงสุด 120%**
ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

16 – 65 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี)
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 100,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
(รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน)
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กําหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาท

"ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจทั้งวันนี้ และอนาคต ด้วยประกันมะเร็งพลัส ความคุ้มครองมะเร็งที่มากกว่า อุ่นใจรวม 50 โรคร้ายแรง"

ประกันสุขภาพ 

ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)

ประกันมะเร็งที่คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ และคุ้มครองโรคร้ายแรงรวม 50 โรคร้าย

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

หมายเหตุ : (1) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามโรคที่ระบุไว้ เพียงโรคละ 1 ครั้ง ตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
(2) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ในส่วนนี้แก่โรคร้ายแรง 48 โรค โดยจะจ่ายผลประโยชน์โรคใดโรคหนึ่งเพียงโรคเดียว และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น
1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1. การสูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือ วิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
1.2. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
1.3. การฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามกระทำเช่นว่านั้น เป็นต้น
2. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
2.1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2.2. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย เป็นต้น

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ข้อควรทราบ :
*บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสิ้นสุดลง และหากตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ (48 โรค) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ตามที่ระบุไว้ และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครอง
**บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสิ้นสุดลง และบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจสิ้นสุดลง และหากตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ (48 โรค) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ตามที่ระบุไว้ และสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดความคุ้มครอง
- ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง (CI50)
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสําหรับปีต่ออายุอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยในปีนั้น ๆ รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมนั้น ๆ ทั้งนี้ การต่ออายุสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ