ประกันชีวิต 4 แบบที่ลดหย่อนภาษี 2567 ได้

ประกันลดหย่อนภาษี 4 ประเภท
 

เมื่อต้องการลดหย่อนภาษี หลาย ๆ คนมักนึกถึงประกันสะสมทรัพย์ก่อน เพราะมีให้เลือกหลากหลาย และระบุระยะเวลาเอาประกันภัยชัดเจน จึงง่ายต่อการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษี แต่ยังมีประกันชีวิตอีกหลายประเภทที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ วันนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงขอแนะนำที่สุดของประกันลดหย่อนภาษีแต่ละประเภท


1. ประกันสะสมทรัพย์

คือประกันชีวิตที่ให้ประโยชน์ทั้งการคุ้มครองชีวิต และการออมเงิน โดยที่บริษัทจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

หลักเกณฑ์การลดหย่อนประกันสะสมทรัพย์

ต้องเป็นประกันสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี โดยเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากเป็นประกันชีวิตที่มีเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต

แนะนำประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี ที่ให้เงินคืนไวที่สุดจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ออมสบาย 10/5 เป็นประกันสะสมทรัพย์ที่ให้เงินคืนไวตั้งแต่ปีแรกที่ทำประกันชีวิต โดยรับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-6 และรับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-9

 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 560%

ลดหย่อนได้ 1 แสน ไม่ต้องรอนาน 8 ปี ไม่ต้องเสี่ยงกับความผันผวนของตลาด

ทำประกัน โอเชี่ยนไลฟ์ ออมสบาย 10/5คลิก

หลาย ๆ คนอาจยังสับสนระหว่างประกันสะสมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์ สามารถอ่านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทได้ที่ตารางด้านล่างนี้ หรือบทความนี้

Saving insurance VS Bank saving account

 

2. ประกันคุ้มครองตลอดชีพ

คือประกันชีวิตที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต แต่ถ้าหากมีชีวิตอยู่จนถึง 90, 96 หรือ 99 ปี (ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท) บริษัทก็จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเช่นกัน

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกันคุ้มครองตลอดชีพเพิ่มเติม คลิก


หลักเกณฑ์การลดหย่อนประกันคุ้มครองตลอดชีพ

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับประกันสะสมทรัพย์ โดยทั้งประกันสะสมทรัพย์และประกันคุ้มครองชีพ อยู่ในหมวดเบี้ยประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

แนะนำประกันคุ้มครองตลอดชีพ ลดหย่อนภาษี ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงที่สุดจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท ซีเนียร์ 90/90 เป็นประกันคุ้มครองตลอดชีพที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงที่สุดถึง 160% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 19 จนถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี) เมื่อเทียบกับประกันคุ้มครองตลอดชีพแผนอื่น ๆ จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร โดยรับเงินคืนทุก 2 ปี ครั้งละ 3%

ทำประกันคุ้มครองตลอดชีพ ลดหย่อนภาษี โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท ซีเนียร์ 90/90คลิก

 

3. ประกันสุขภาพ

คือประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคภัย หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิก


หลักเกณฑ์การลดหย่อนประกันสุขภาพ

สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองสุขภาพของตัวผู้เสียภาษีเอง สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์ ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาของตัวผู้เสียภาษี สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม คลิก

แนะนำประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ที่ค่าเบี้ยประกันภัยถูกที่สุดจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ประกันโอชิ สมอล เฮลท์ เป็นประกันสุขภาพที่เหมาะกับ First Jobber และผู้ที่ทำอาชีพอิสระ เพราะค่าเบี้ยประกันภัยถูกที่สุดเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพแผนอื่น ๆ ของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร โดยเริ่มต้นเพียงราว ๆ เดือนละ 500-600 บาทเท่านั้น อีกทั้งยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) เหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง (สำหรับผู้ที่ทำแผน 3) ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุดครั้งละ 1,000 บาท (สำหรับผู้ที่ทำแผน 3) สูงสุดไม่เกิน 31 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ โดยครอบคลุมค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด

ทำประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี โอชิ สมอล เฮลท์คลิก

 

4. ประกันบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ คือ ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และจ่ายผลประโยชน์เงินคืนเป็นรายงวดในรูปแบบของเงินบำนาญหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบตามกำหนดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบสัญญา


หลักเกณฑ์การลดหย่อนประกันบำนาญ

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และค่าลดหย่อนเมื่อรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีด้วยประกันบำนาญ คลิก

แนะนำประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี ที่จ่ายบำนาญเร็วที่สุดจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/55 เป็นประกันบำนาญที่จ่ายบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยอายุ 55 ปี โดยจ่ายเงินบำนาญ 15% ต่อปี รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ทำประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี รีไทร์ เรดดี้ 85/55คลิก


จะเห็นได้ว่าประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ มีหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้น จึงควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำประกัน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน เนื่องจากประกันประเภทเดียวกัน มักให้ความคุ้มครองคล้าย ๆ กัน หากเลือกทำแต่ประกันประเภทเดิม ๆ อาจได้รับความคุ้มครองที่ไม่ครอบคลุมกับทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ข้อความทราบ : 

 • โครงการโอชิ สมอล เฮลท์ (Ochi Small Health Package) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/99 แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สมอล เฮลท์ (Small Health) และบันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 
 • % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ความคุ้มครอง และการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ 
 • สำหรับโครงการโอชิ สมอล เฮลท์ (Ochi Small HealthPackage) และแบบประกันบำนาญ รีไทร์ เรดดี้ 85/55 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ การแถลงสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงิน ตามสัญญาประกันภัย บริษัทอาจให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
 • ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ ไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันชีวิตให้กรมสรรพากร 
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

I want to search about