บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีการบริหารจัด การข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายนี้

ขอบเขตของการนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทฯ จะเปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการไปใช้ ภายใต้พื้นฐานความปลอดภัย

  • กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างนั้น รักษาความลับ และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ หรือภายใต้วัตถุประสงค์ ของการจ้าง

  • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจศาล หรือตัวแทนทางกฎหมาย ฯลฯ ทั้งนี้ โดยใช้ความ ระมัดระวังและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการจากความเสียหาย การถูกเปลี่ยนแปลง หรือ การถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษัทฯ

  • นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ลูกค้า/ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ ก็ได้โดยเพียงลูกค้า/ผู้ใช้บริการ แจ้งความจํานงดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ นั่นหมายความว่า ลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงตามนโยบายการบริหาร จัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว

Changes to The Privacy and Personal Data Management Policy.

OLI reserves the right to modify the Privacy and personal data management policy without informing in advance.

ข้อยกเว้นความรับผิด

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ รับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหาย โดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากลูกค้า/ผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการบริหารความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร 0 2207 8888 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

I want to search about