โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์

คุ้มครองสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 

โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองครอบคลุมการดูแลสุขภาพ

 

คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)

คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 25,000 บาท*
รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ และค่าผ่าตัด
คุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)

คุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริง* รวมถึงคุ้มครองค่า MRI CT Scan ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีรักษา
เลือกความคุ้มครองได้ตามใจ

เลือกความคุ้มครองได้ตามใจ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด
ถึง 100 ล้านบาทต่อปี* ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

11 – 80 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 5 แผน
แผน Smart : 5 ล้านบาท
แผน Silver : 10 ล้านบาท
แผน Gold : 30 ล้านบาท
แผน Diamond : 80 ล้านบาท
แผน Platinum : 100 ล้านบาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาท

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง Smart Silver Gold Diamond Platinum
ผลประโยชน์สูงสุด
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
5,000,000 10,000,000 30,000,000 80,000,000 100,000,000
1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
1.1 ห้องทั่วไป ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 6,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 25,000 บาท
1.2 ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) ต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 1.1 แล้วไม่เกิน 365 วัน)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ ส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและ ค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
(สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
5,000 บาท 10,000 บาท
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)
​4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee)
​4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (1 ครั้งตลอดอายุสัญญาเพิ่มเติม)
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
​หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 20,000 35,000 จ่ายตามจริง
​หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
​หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ผลประโยชน์ตามบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ผลประโยชน์ตามบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) จ่ายตามจริง
บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครอง
ค่ารักษาทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยนอก ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 30 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง กรณีผู้ป่วยนอก ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าอวัยวะภายนอกเทียม (ตลอดอายุสัญญาเพิ่มเติม) 30,000 50,000 50,000 100,000 200,000
การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (จำกัด 1 ครั้งต่อวัน) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 20,000 40,000 จ่ายตามจริง
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง สูงสุด 31 ครั้ง
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
สูงสุด 365 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ค่ารักษาด้านจิตเวชกรณีผู้ป่วยใน ต่อโรค (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 12 เดือน) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 50,000 100,000 200,000
ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือกและค่ากายภาพบำบัด กรณีผู้ป่วยนอก ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10,000 20,000
ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 12 เดือน) (1 ครั้งตลอดอายุสัญญาเพิ่มเติม) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 200,000 200,000
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 360 วัน) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 25,000
ค่าวัคซีนป้องกันโรค ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 5,000
ค่ารักษาด้านสายตา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 5,000
ค่าชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยในในหมวดที่ 1 – 5 (สูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2,000
ผลประโยชน์ข้อ 1. ข้อ 2. รวมถึงผลประโยชน์ตามบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครอง ที่แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ ทั้งนี้ ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

คุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุปีต่อปี / ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปี

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์

(1) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใด ๆ จะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
(2) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ๆ จะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- ริดสีดวงทวาร
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- นิ่วทุกชนิด
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น บริษัทจะไม่นำเงื่อนไข
ระยะเวลาไม่คุ้มครองนี้มาใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรือต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่างๆ
ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

บันทึกสลักหลัง
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน

  • บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่าวัคซีนป้องกันโรค
  • บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่ารักษาด้านสายตา

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 360 วัน

  • บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 12 เดือน

  • บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่ารักษาด้านจิตเวชกรณีผู้ป่วยใน
  • บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ การป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิดหรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณสิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (Choriocarcinoma)
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรคเอดส์ ให้รวมถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือ การติดโรค หรือการป่วยใด ๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําให้เกิดโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบ หรือเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi's Sarcoma มะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/ หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็น ที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็น สาเหตุที่ทําให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)
5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่าง ๆ เพื่อการชะลอการความเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉย ๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจ หรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ การป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟันการจัดฟันขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจําเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ซึ่งไม่รวม ค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทําร้ายและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทําไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทําของผู้เอาประกันภัย
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ๊ตสกีด้วยแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อนขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดําน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ํา
19. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ ความวุ่นวายการปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
20. การก่อการร้าย ที่เกิดจากการกระทําซึ่งใช้กําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผล ทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
21. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดําเนินติดต่อกันไป ด้วยตัวเอง

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่ารักษาทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยนอก
1. ค่าใช้จ่ายจากการรักษาทันตกรรมที่เป็นผลกระทบจากการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่ม หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นที่ปนอยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่ม

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูงกรณีผู้ป่วยนอก
1. การร้องขอโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ผู้ทำการรักษา

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่าอวัยวะภายนอกเทียม
1. ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนอวัยวะเทียม การซ่อมแซมอวัยวะเทียม หรือการแก้ไขประกอบอวัยวะเทียมขึ้นมาใหม่

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
1. ยา เวชภัณฑ์ การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
2. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) หรือเครื่องกระตุ้น (Pacemaker) ที่อยู่ภายนอกร่างกาย
3. อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
4. เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (เวชภัณฑ์ 2) เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เครื่องช่วยฟัง แว่นตา คอนแทคเลนซ์ เลนซ์แว่นตา เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย
5. ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือกและค่ากายภาพบำบัด

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่ารักษาด้านจิตเวชกรณีผู้ป่วยใน
1. โรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ อาการเครียด หรือ วิตกกังวล มีภาวะทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด พิษสุราเรื้อรัง
2. การรักษาด้านจิตเวชกรณีผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 12 เดือนนับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมและบันทึกสลักหลังนี้

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือกและค่ากายภาพบำบัดกรณีผู้ป่วยนอก
1. ค่าใช้จ่ายจากเวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (เวชภัณฑ์ 2) เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เครื่องช่วยฟัง แว่นตา คอนแทคเลนซ์ เลนซ์แว่นตา เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย
1. ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 12 เดือนนับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมและบันทึกสลักหลังนี้

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองค่ารักษาด้านสายตา
1. ค่าใช้จ่ายของเลนส์ หรือ เลนส์เคลือบสีต่างๆ หรือ แว่นกันแดด หรือเลนส์สัมผัสที่มิได้แก้ไขปัญหาทางด้านสายตาสั้น สายตายาว และ/หรือสายตาเอียง ไม่ว่าจะสั่งโดยจักษุแพทย์หรือไม่ก็ตาม
2. การผ่าตัดตาด้วยแสงเลเซอร์ หรือวิธีการรักษาใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน

Q: โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ เหมาะกับใคร ?
A: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมด้วยวงเงินความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายสูงสุด 5-80 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึงนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่ และสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับของการรักษา

Q: ผู้เอาประกันภัยซื้อโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ แล้วเกิดอุบัติเหตุและเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ก่อน Waiting Period 30 วัน จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ?
A: กรณีอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health) โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงตามแผนความคุ้มครองที่เลือก แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ ทั้งนี้ ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

Q: โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ สามารถขอทำบันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) แนบท้ายได้หรือไม่ ?
A: โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ สามารถขอทำบันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) แนบท้ายได้สูงสุดแผน OPD4000

Q: เบี้ยประกันสุขภาพของโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้อ้างอิงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

* กรณีขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health) แผน Platinum
- โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)
- สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้ให้ความคุ้มครองภายใต้อาณาเขตความคุ้มครองที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองนอกอาณาเขตความคุ้มครองในกรณีการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ และ/หรือการป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันแรกนับแต่วันเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ้มครองแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลดังกล่าวสูงสุดไม่เกินวันที่ 90 นับแต่วันเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ้มครองครั้งนั้น ๆ
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ การเรียกร้องค่าสินไหม ของผู้เอาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- การตรวจสุขภาพและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น)
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพรายเดือน

read-click

  • แนะนำประกันสุขภาพรายเดือน คุ้มครอง 3 แบบ 3 สไตล์ คลิก
  • การประกันสุขภาพคืออะไร และมีกี่แบบ คลิก
  • ที่สุดของประกันสุขภาพเหมาจ่าย จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คลิก

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกาศวันหยุด 22 พ.ค. 67 วันหยุดวันวิสาขบูชา
ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ