Ochi CI Top 3 Extra

Health Insurance
คุ้มครอง 7 โรคร้ายแรง

คุ้มครอง 7 โรคร้ายแรง

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท

หากไม่เคลมตลอด 3 ปี รับเงินคืน 10% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระสะสม ในวันครบกำหนดสัญญา

หากไม่เคลมตลอด 3 ปี รับเงินคืน 10% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระสะสม ในวันครบกำหนดสัญญา

Introduction of Insurance

Insurable Age

Insurable Age

20 - 60 ปี
Minimum Sum Assured

Minimum Sum Assured

50,000 บาท
Mode of Premium Payment

Mode of Premium Payment

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
Rider Attachment

Rider Attachment

ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
Health Checkup

Health Checkup

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย


Tax Deduction

Tax Deduction

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน

พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด Lazada มูลค่า 50 บาท 
เพียงทำประกันโอชิคุ้มครองอุบัติเหตุ ผ่านช่องทางออนไลน์ กรอกรหัส OLIKTC24CI3

พร้อมชำระเบี้ยประกันปีแรก ขั้นต่ำ 1,500 บาท ด้วยบัตรเครดิต KTC
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โปรโมชัน

Coverage and Benefit

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุด (บาท)
แผน 1 แผน 2
1. กรณีเสียชีวิต
1.1 กรณีเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 50,000
1.2 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 500,000
2. โรคร้ายแรง
2.1 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 50,000 100,000
2.2 โรคมะเร็งระยะลุกลาม (1) 500,000 1,000,000
2.3 โรคร้ายแรง 5 โรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
3. กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันครบกำหนดสัญญา และไม่เคยเรียกร้องสินไหมทดแทนหรือรับผลประโยชน์ใดในกรมธรรม์ประกันภัยนี้มาก่อน ร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด
หมายเหตุ : (1) กรณีเป็นมะเร็งระยะลุกลามต่างอวัยวะกับมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือ เป็นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยวะข้างเดียวกันกับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามเกินกว่า 180 วัน รับผลประโยชน์สูงสุด 100% แต่หากเป็นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยะข้างเดียวกับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับผลประโยชน์สูงสุด 90%

Conditions of Insurance

ตัวอย่างกรณีที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

 1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1.1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  1.2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  1.3. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ โดยคำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น
 2. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแค่บางส่วนอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  2.1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  2.2. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
  2.3. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เป็นต้น

Q: โอชิ ซีไอ ท็อปทรี เอ็กซ์ตร้า เหมาะกับใคร ?
A: เหมาะกับพนักงานจบใหม่ ฟรีแลนซ์ หรือผู้ที่ต้องการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแพง

Q: เมื่อทำประกันโอชิ ซีไอ ท็อปทรี เอ็กซ์ตร้า แล้วจะได้รับความคุ้มครองทันทีหรือไม่ ?
A: กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทฯ จะไม่นำเงื่อนไข ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองนี้มาใช้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตทุกกรณี หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

Q: โอชิ ซีไอ ท็อปทรี เอ็กซ์ตร้า ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?
A: ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย

Q: โอชิ ซีไอ ท็อปทรี เอ็กซ์ตร้า สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี

- โอชิ ซีไอ ท็อปทรี เอ็กซ์ตร้า (Ochi CI Top 3 Extra) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโรคร้าย ท็อปทรี เอ็กซ์ตร้า
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

7 โรคร้ายแรงมีอะไรบ้าง ?

read-click

 • 7 โรคร้ายแรงมีอะไรบ้าง ? คลิก
 • รู้จักระยะของมะเร็ง พร้อมอัปเดตประกันโรคมะเร็งแบบต่าง ๆ คลิก
 • 5 โรคประจำตัวที่คนไทยเป็นเยอะที่สุด คลิก

Interested in purchasing insurance product ?

Check premiums or compare with our other insurance

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
I want to search about