CI SUPER PROTECT PLUS

Health Insurance
Whole Life

มะเร็งและโรคสมอง เป็นทีก็เหมือนโดนปล้น
เดือดร้อนทั้งครอบครัว หมดตัวเพราะค่ารักษา

"จะดีกว่าไหม ถ้าวันนี้เพิ่มความอุ่นใจให้คุณและครอบครัว ด้วยการสร้างหลักประกันเพื่อคนที่รัก
เตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย ประกัน"

ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค พลัส
ประกันโรคร้ายที่มาพร้อม ประกันสุขภาพ
คุ้มครองมะเร็ง + สมอง โรคร้ายที่คนวัยทำงานไม่อยากเป็น
พลัสความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล

 

Coverage for critical illnesses

Coverage for critical illnesses

Cancer since the early stage and Nervous systems
Top cause of death in Thailand*
Life Coverage up to 300%

Life Coverage up to 300%

In case of public accident
Plus additional coverage

Plus additional coverage

medical expenses and daily allowance benefit.

Introduction of Insurance

Insurable Age

Insurable Age

11 - 50 years
Minimum Sum Assured

Minimum Sum Assured

แผนความคุ้มครองให้เลือก 3 แผน
Mode of Premium Payment

Mode of Premium Payment

Annual, semiannual, quarterly and monthly
Health Checkup

Health Checkup

According to the Company's rules


Tax Deduction

Tax Deduction

Eligible for personal income tax deduction of up to 100,000 Baht

Coverage and Benefit

ประกันโรคร้ายแรง

Conditions of Insurance

CI Super Protect

This Rider is not cover Critical illnesses or Abnormalities confirmed by a physician and clearly proven to be related with the critical illnesses existing within 90 days from the effective date of this rider or the latest date of reinstatement, or the date that the Company approves to increase the sum insured amount, whichever is the latest. In this regard, in case the Company approves to increase the sum insured amount, the Company shall not cover the increasing sum insured amount only.

Hospital and Surgical Lump Sum Rider (H&S Lump Sum)

(1) Any illnesses which exist within 30 days counting from the effective date or the latest date of reinstatement of the rider, whichever is the latest; or
(2) Illnesses due to the following diseases which exist within 120 days counting from the effective date or the latest date of reinstatement of the rider, whichever is the latest.
- Tumors, cysts, or all types of malignancy/cancer
- All types of hernia
- Tonsillectomy or adenoidectomy
- Varicose vein
- Hemorrhoid
- Pterygium or cataract
- All types of stone
- Endometriosis

Daily Allowance Benefit 2 Rider

Any illnesses which exist within 30 days counting from the effective date or the latest date of reinstatement of the rider, whichever is the latest

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเกิดเหตุจากกรณีต่าง ๆ อันได้แก่
1.1 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
      1.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
      1.1.2 การก่อการร้าย
      1.1.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดําน้ําที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ํา
      1.1.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
      1.1.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ
      1.1.6 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่ สามารถครองสติได้คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ แอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
      1.1.7 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
      1.1.8 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
      1.1.9 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
      1.2.1 ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวน เงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัท อนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจํานวนเงินเอา ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
      1.2.2 การฆ่าตัวตาย หรือทําร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทําเช่นว่านั้น
      1.2.3 การสูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนําสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
      1.2.4 ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนํา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์
      1.2.5 การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
      1.2.6 การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ เป็นที่เข้าใจกันว่าการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้ความหมาย รวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ซึ่งโดยผลการตรวจ เลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพ ฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocytis Carini Pneumonia) เชื้อที่ทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposis Sarcoma มะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นอาการ ของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่ เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อ ไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)
1.3 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
     1.3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
     1.3.2 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
     1.3.3 สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การจลาจล การก่อการร้าย
     1.3.4 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
     1.3.5 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ
     1.3.6 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
     1.3.7 ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่ทําสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ
     1.3.8 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
              1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
              2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจ เทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
              3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
     1.3.9 การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ การป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิดหรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปี
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (Choriocarcinoma)
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรคเอดส์ ให้รวมถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือ การติดโรค หรือการป่วยใด ๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื้อที่ทําให้เกิดโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบ หรือเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi's Sarcoma มะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/ หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็น ที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็น สาเหตุที่ทําให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)
5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่าง ๆ เพื่อการชะลอการความเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉย ๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจ หรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ การป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟันการจัดฟันขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจําเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ซึ่งไม่รวม ค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทําร้ายและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทําไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทําของผู้เอาประกันภัย
     (1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
     (2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
     (3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ๊ตสกีด้วยแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อนขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดําน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ํา
19. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ ความวุ่นวายการปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
20. การก่อการร้าย ที่เกิดจากการกระทําซึ่งใช้กําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผล ทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
21. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดําเนินติดต่อกันไป ด้วยตัวเอง

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุ้มครอง ที่เกิดขึ้น จากเหตุดังต่อไปนี้
1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดเนื่องจากเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    1.1 การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กําเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
    1.2 การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแคผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
    1.3 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด
    1.4 การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉย ๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อ หาสาเหตุใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการ บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
    1.5 การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
    1.6 การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจําเป็นอัน เนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
    1.7 การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
    1.8 การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึมเครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
    1.9 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทําไม่ว่าจะอยู่ใน ระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
    1.10 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
    1.11 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
    1.12 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
    1.13 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะ กําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดําน้ําที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
    1.14 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
    1.15 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
    1.16 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การ กบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฏอัยการศึก
    1.17 การก่อการร้าย
2. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
3. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

Q: ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค เหมาะกับใคร ?
A: เหมาะกับคนที่ต้องการประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต รวมถึงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็งและกลุ่มโรคสมอง เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆของประเทศไทย* เพื่อสร้างหลักประกันเพื่อคนที่รัก พร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ในอนาคต

Q: ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค ให้ความคุ้มครองอย่างไร ?
A: ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต รวมถึงให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 17 โรค ครอบคลุมกลุ่มโรคมะเร็งและกลุ่มโรคสมอง

Q: เบี้ยประกันภัยของซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค ปรับเพิ่มตามอายุหรือไม่ ?
A: เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

Q: ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หรือไม่ ?
A: มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน เฉพาะผลประโยชน์ความคุ้มครอง 17 โรคร้ายแรง

Q: ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท

Q: ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?
A: เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด

ข้อควรทราบ:
- ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10 แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย (H&S Lump Sum) และสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2)
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ การเรียกร้องค่าสินไหม ของผู้เอาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

Interested in purchasing insurance product ?

Check premiums or compare with our other insurance

Other recommended products

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
I want to search about