ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไร ราคาเท่าไร และซื้อที่ไหนดี

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ราคา

 

การรักษาพยาบาลในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การมีประกันสุขภาพเหมาจ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมและหลากหลาย ตั้งแต่ผู้ป่วยใน (IPD) ไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคอง ในบทความนี้เราจะมาเน้นย้ำเกี่ยวกับประกันสุขภาพเหมาจ่ายกันอีกสักรอบว่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไร และมีการครอบคลุมอะไรบ้าง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับราคา เพื่อช่วยให้ทุกท่านเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายได้อย่างเหมาะสม

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ การประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์หรือต่อครั้ง ซึ่งมักจะมากพอที่จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และครอบคลุมทุกหมวดตามแต่ที่กรมธรรม์นั้น ๆ จะกำหนด

 

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพเหมาจ่าย มีอะไรบ้าง

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพเหมาจ่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทและแบบประกันภัย แต่ส่วนใหญ่แล้ว ประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพที่จำเป็น ดังนี้

1. คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)

 • ค่าห้องพัก โดยส่วนใหญ่จะมีการคุ้มครองกรณีห้องผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งจะรวมถึงอาหารของผู้ป่วยด้วย โดยอาจมีบางแบบประกันคุ้มครองกรณีห้องผู้ป่วยวิกฤต
 • ค่าบริการทางการแพทย์ โดยคุ้มครองการตรวจวินิจฉัย การบำบัดรักษา การบริการโลหิต การพยาบาล อาหารทางหลอดเลือด ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงสำหรับกลับบ้านด้วย
 • ค่าประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) 
 • ค่าผ่าตัดและหัตถการ โดยคุ้มครองค่าห้องผ่าตัด ยา สารอาหารทางหลอดเลือด เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การผ่าตัด รวมถึงค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และผู้ช่วยแพทย์ที่ทำการผ่าตัด

2. คุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เช่น MRI CT Scan การล้างไต เคมีบำบัด และรังสีบำบัด เป็นต้น
 • ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก เช่น  การแพทย์แผนโบราณของจีน การบำบัดด้วยสมุนไพร เป็นต้น
 • ค่ากายภาพบำบัด เช่น กายภาพบำบัดกล้ามเนื้ออักเสบ กายภาพบำบัดโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นต้น

3. คุ้มครองการรักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 • คุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองการป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินทั่วโลก

4. คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสุขภาพหลังการเจ็บป่วย

 • ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน เช่น การแนะนำเพื่อปรับพฤติกรรม การใช้เครื่องมือช่วยลดความเจ็บปวด เป็นต้น
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบประคับประคอง เช่น การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการและผลข้างเคียง เป็นต้น

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ราคาเท่าไร ซื้อที่ไหนดี

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายอาจมีค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่สูงกว่าประกันสุขภาพแบบแยกค่ารักษา และแบบมีความรับผิดส่วนแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ด้วย โดยสามารถดูตัวอย่างค่าเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพทั้ง 3 ประเภทจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ได้ที่ตารางด้านล่างนี้ และสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อซื้อประกันได้เลย

ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 37 ปี


สนใจทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย โอชิ สมอล เฮลท์คลิก

ข้อควรทราบ :

 • โครงการโอชิ สมอล เฮลท์ (Ochi Small Health Package) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/99 แนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สมอล เฮลท์ (Small Health) และบันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 • โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นชัวร์ เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (H&S)
 • เฮลท์ พลัส (Health Plus) เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฮลท์ พลัส (Health Plus) แบบมีความรับผิดส่วนแรก
 • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
 • สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย หรือให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ การเรียกร้องค่าสินไหม ของผู้เอาประกันภัยรวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • การตรวจสุขภาพและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น)
 • เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
 • ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพให้กรมสรรพากร 
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

อ้างอิง : 

https://www.oic.or.th/th/education/insurance/health

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
I want to search about