เอกสารสินไหม | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

เอกสารสินไหม

[CL_C120] แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
[CL_E318] หนังสือมอบอำนาจ
[OLI_01]แบบฟอร์ม Fax Claim
[OLI_02]แบบฟอร์ม OPD
[CL_C122] ใบรับรองแพทย์ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชย(ผู้ป่วยใน)
[CL_C123] ใบรับรองแพทย์ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชย(ผู้ป่วยนอก)
[CL_D140] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคมะเร็ง
[CL_D141] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
[CL_D142] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
[CL_D143] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
[CL_D144] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคมัลติเปลสเคอโรซิล
[CL_D145] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) กล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
[CL_D146] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคความดันเลือดสูงของเส้นเลือดแดงฯ
[CL_D147] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคไตวายเรื้อรัง
[CL_D148] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
[CL_D149_1(หน้า1)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน(ทำเลเซอร์จอประสาทตา)
[CL_D149_1(หน้า2)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน(ทำเลเซอร์จอประสาทตา)
[CL_D149_2] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน(สูญเสียอวัยวะจากการตัดขา)
[CL_D150] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
[CL_DP200] แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
[CL_E311] หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล
[CL_E312] หนังสือขอรับสินไหมในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้รับประโยชน์
[CL_E313] หนังสือขอรับสินไหมในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย
[CL_E314] หนังสือขอรับสินไหมในฐานะผู้ปกครองของผู้เยาว์
[CL_E315] หนังสือขอรับสินไหมกรณีผู้เอาประกันภัยสาบสูญ
[CL_E316] หนังสือขอรับคืนเบี้ยประกันภัยกรณีผู้รับประโยชน์สูญหาย
[CL_E317] หนังสือเปิดบัญชีเงินฝากให้กับผู้เยาว์
[CL_E319] หนังสือรับรองทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย
[CL_E320] หนังสือรับรองทายาทโดยธรรมของผู้รับประโยชน์
[CL_E321] หนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดู
[CL_E322] หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
[CL_E323] หนังสือยินยอมและรับทราบการบอกล้างสัญญา(ตาย,สุขภาพ)
[CL_E324] หนังสือยินยอมและรับทราบการบอกล้างสัญญา,ปฏิเสธจ่ายอุบัติเหตุ(ตาย,สุขภาพ,ปฏิเสธอบ.)
[CL_E325] หนังสือยินยอมและรับทราบการบอกล้างสัญญา(เป็น,สุขภาพ)
[CL_E326] หนังสือยินยอมและรับทราบการบอกล้างสัญญา,ปฏิเสธความคุ้มครอง(เป็น,สุขภาพ,ปฏิเสธ)
[CL_E327] แบบฟอร์มการขอใบเสร็จรับเงิน,ประวัติการรักษา,เอกสารทางการแพทย์ คืน
[CL_E328] ใบรับเรื่องเรียกร้องสินไหม
[CL_T131(หน้า 1)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ค่าทดแทนทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ
[CL_T131(หน้า 2)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ค่าทดแทนทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ
[CL_T131(หน้า 3)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ค่าทดแทนทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ
[CL_T132(หน้า 1)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะกระดูกแตกหัก
[CL_T132(หน้า 2)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะกระดูกแตกหัก
[CL-Loan-03] แบบเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพ
[CL-Loan-04] แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรมประกันชีวิต

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.