5 เช็กลิสต์ที่ควรรู้ ในการรีไฟแนนซ์บ้านแบบประหยัด

รีไฟแนนซ์บ้าน

 

3 ปีแรกในการผ่อนบ้าน ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ มักกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ต่ำ แต่หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงภาระทางการเงินต่อเดือนของผู้กู้จะมากขึ้นด้วย หลาย ๆ คนจึงตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารแห่งใหม่ที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า พร้อมโปรโมชันต่าง ๆ มากมาย

อย่างไรก็ตาม การรีไฟแนนซ์บ้าน ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่อาจทำให้เราต้องจ่ายยิบย่อย ซึ่งเมื่อรวมกับเวลาที่เสียไปในการดำเนินการแล้ว กลับกลายเป็นว่าเราสิ้นเปลืองมากกว่าที่คิด ดังนั้น บทความนี้ จะนำเสนอเช็กลิสต์ 5 ข้อที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดได้มากขึ้น

 

ทำประกันสินเชื่อบ้านเอง ถูก คุ้มค่า ราคาประหยัด คลิก ”

 

1. เช็กสัญญารีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิม

เมื่อเราขอทำสินเชื่อบ้านกับธนาคารต่าง ๆ แต่ละแห่งจะกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วมักกำหนดไว้ที่ 3 ปี ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านหลังครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน มักจะไม่เสียค่าเบี้ยปรับใด ๆ

หากรีไฟแนนซ์บ้านก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน อาจต้องเสียค่าเบี้ยปรับจากการไถ่ถอนก่อนกำหนดกับธนาคารเดิม ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ 3% ของยอดเงินคงค้าง ในกรณีที่ต้องการประหยัด จึงควรเช็กสัญญารีไฟแนนซ์บ้านฉบับปัจจุบันให้ถี่ถ้วนที่สุด แต่ถ้าคำนวณแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารแห่งใหม่นั้นคุ้มค่า เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมที่ต้องเสีย ก็สามารถรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ โดยไม่ต้องรอจนสัญญาหมดอายุก็ได้

 

2. เช็กดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารทุกแห่ง

หลักสำคัญในการเลือกรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ คือ อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสินเชื่อที่จะทำในอนาคต จะต้องต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยตลอดสินเชื่อของสัญญาฉบับปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน กำหนดให้ 3 ปีแรกอยู่ที่ MRR -4.36% ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปอยู่ที่ MRR -1.40% โดยมีอัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญา 5.64% ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในสัญญาฉบับปัจจุบันที่กำหนดให้ 3 ปีแรกอยู่ที่ MRR -3.60% ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปอยู่ที่ MRR -1.40% โดยมีอัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญา 5.95% เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า อาจกำหนดอายุสัญญาสั้นกว่าธนาคารที่เสนอดอกเบี้ยสูงกว่า เช่น ธนาคาร A ให้ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านตลอดสัญญา 5.64% โดยกำหนดอายุสัญญา 15 ปี ส่วนธนาคาร B ให้ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านตลอดสัญญา 5.66% โดยกำหนดอายุสัญญา 20 ปี หากเลือกรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคาร A แม้ว่าดอกเบี้ยจะต่ำกว่า แต่ต้องผ่อนบ้านในระยะเวลาสั้นกว่า ดังนั้น ค่าผ่อนบ้านโดยเฉลี่ยต่อเดือนจะสูงกว่าการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคาร B ซึ่งอาจทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาระต้องผ่อนสินค้าและบริการอื่น ๆ ทุกเดือน

 

3. เช็กค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้าน

ควรคำนวณค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านให้ละเอียดที่สุด เนื่องจากแต่ละธนาคารกำหนดไว้แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้าน มีดังนี้

 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ที่ต้องจ่ายให้ธนาคารใหม่

โดยแต่ละธนาคารจะกำหนดค่าธรรมเนียมไว้แตกต่างกัน หรือบางธนาคารอาจไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

 • ค่าอากรแสตมป์ 

ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท โดยอาจมีบางธนาคารกำหนดไว้ 0.5% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินกรมที่ดิน หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรืออาจไม่เรียกเก็บค่าอากรสแตมป์เลยก็ได้

 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง จ่ายให้กรมที่ดิน

ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ 1% ของวงเงินจำนอง แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่อาจมีบางธนาคารไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง

 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

ไม่ว่าจะยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันการเงินเดิมหรือสถาบันการเงินแห่งใหม่ หรือตัดสินใจไม่รีไฟแนนซ์บ้าน ก็ต้องทำประกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด โดยแต่ละธนาคารจะกำหนดค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยต่างกัน

 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

เช่น ค่าธรรมเนียมกรณีขอยกเลิกประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต เป็นต้น

 

4. เช็กเบี้ยประกันสินเชื่อบ้าน (MRTA)

หลายธนาคารมักมีข้อเสนอให้ผู้กู้ทำประกันสินเชื่อบ้านพร้อมกับการรีไฟแนนซ์บ้าน โดยมักลดอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกให้ เช่น หากรีไฟแนนซ์บ้านโดยไม่ทำประกันสินเชื่อบ้านกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MRR จะอยู่ที่ -4.36% แต่หากทำประกันด้วย อัตราดอกเบี้ย MRR จะลดลงมาที่ -4.46% เป็นต้น

เบี้ยประกันสินเชื่อบ้านโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบชำระครั้งเดียว ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ระยะเวลาคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังนั้น ก่อนทำประกันสินเชื่อบ้าน ควรเช็กค่าเบี้ยประกันสินเชื่อบ้านให้รอบคอบก่อน เนื่องจากเบี้ยประกันสินเชื่อบ้านที่ทำเองกับบริษัทประกันอาจต่ำกว่าที่ธนาคารใหม่เสนอ ซึ่งจะช่วยประหยัดได้

เช็กเบี้ยประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทรได้ง่าย ๆ คลิก

 

5. เช็กวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ที่ธนาคารเสนอพ่วงมาด้วย

ธนาคารหลายแห่งมักเสนอวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์พร้อมกับการรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ในกรณีที่ต้องการตกแต่งต่อเติมบ้าน การทำสินเชื่อเพิ่มนี้อาจมีประโยชน์ เพราะสามารถผ่อนชำระได้ ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น แต่หากไม่ได้มีแผนการเป็นพิเศษ ก็ไม่จำเป็นต้องรับข้อเสนอของธนาคาร

จะเห็นได้ว่า การรีไฟแนนซ์บ้าน อาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาอยู่บ้าง แต่ถ้าทำอย่างละเอียดรอบคอบ จะช่วยให้ประหยัดเงินได้

 

รีไฟแนนซ์บ้านแล้ว อย่าลืมทำประกันสินเชื่อบ้าน !

 • สร้างหลักประกันให้คุณและคนข้างหลังไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
 • คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 

ทำประกันสินเชื่อบ้านเอง ถูก คุ้มค่า ราคาประหยัด คลิก ” 

 

 

ข้อควรทราบ :

 • ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เป็นชื่อทางการตลาดของ ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน สำหรับที่อยู่อาศัย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยชีวิต/สุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
 • ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้กรมสรรพากร

 

ข้อมูลจาก :

https://www.1213.or.th/App/MCPD/FeeApp/homeloanFee

https://www.1213.or.th/th/moneymgt/debtmgt/Pages/debtrelief.aspx

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
I want to search about