อัปเดตเงื่อนไขสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แบบใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ วันนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จะพาทุกท่านที่กำลังเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ มาทำความรู้จักสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบใหม่ พร้อมทั้งแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกด้วย


ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แบบใหม่หรือแบบเก่า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ก็แนะนำให้ผู้เช่าซื้อทุกคน ซื้อประกัน MRTA รถยนต์ไว้ อุ่นใจกว่าแน่นอน

สาระสำคัญของประกาศว่าด้วยสัญญาเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์แบบใหม่

ประกาศฉบับนี้ใช้สำหรับการเช่าซื้อรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น โดยต้องไม่นำไปใช้ทำการขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ

อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หรือที่เรียกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในการคำนวณ โดยอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินเพดานที่กำหนด ได้แก่

 • กรณี ‘รถยนต์ใหม่’ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี 
 • กรณี ‘รถยนต์ใช้แล้ว’ หรือรถยนต์มือสอง ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
 • กรณี ‘รถจักรยานยนต์’ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 23 ต่อปี

นอกจากนี้ ภาครัฐอาจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก 3 ปีอีกด้วย

2. การปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ

หากผู้เช่าซื้อต้องการปิดบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ โดยการนำเงินมาชำระค่างวดครบทั้งหมดก่อนกำหนด ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ ดังนี้

 • กรณีชำระค่างวดมาแล้ว ‘ไม่เกิน 1 ใน 3’ ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 • กรณีชำระค่างวดมาแล้ว ‘ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3’ ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 • กรณีชำระค่างวดมาแล้ว ‘เกินกว่า 2 ใน 3’ ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

3. การขายทอดตลาดโดยผู้ให้เช่าซื้อ

หากผู้เช่าซื้อถูกยกเลิกสัญญา และผู้ให้เช่าซื้อนำรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ ออกขายทอดตลาด โดยปกติแล้ว ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบค่างวดที่ค้างอยู่ตามสัญญาประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ แต่ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์แบบใหม่นี้ ผู้เช่าซื้อรับผิดชอบเฉพาะเงินต้นเท่านั้น

4. การคิดเบี้ยปรับเมื่อผิดนัดชำระ

กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถคิดเบี้ยปรับ จากผู้เช่าซื้อได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ

 

ไขข้อสงสัย เรื่องการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

หลาย ๆ คนที่กำลังจะซื้อรถหรือผ่อนรถอยู่อาจชินกับการเห็นอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat Interest Rate) จากผู้ให้เช่าซื้อ จึงเข้าใจไปว่ารัฐบาลนั้นปรับเปลี่ยนวิธีการคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน

ในความเป็นจริง ประกาศฯ ฉบับเก่าปี 2561 ก็ได้มีการกำหนดให้ผู้เช่าซื้อคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่แล้ว เพียงแต่มีผู้ให้เช่าซื้อบางรายที่แจ้งเฉพาะอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่เท่านั้น ซึ่งอาจมีอัตราที่ต่ำกว่าแบบลดต้นลดดอก และอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ ดังนั้น ในประกาศสัญญาเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์แบบใหม่ปี 2565 นี้ จึงได้มีการกำหนดให้ระบุอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ควบคู่ไปกับอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ นั่นเอง

ไม่ว่าจะกำลังซื้อรถหรือผ่อนรถอยู่ นอกจาก ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์แล้ว อาจพิจารณาประกันคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ หรือ ประกัน MRTA ช่วยเป็นหลักประกันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จนทำให้ผู้เช่าซื้อไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดต่อได้

ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน สำหรับรถยนต์

 • อายุรับประกันภัย 20 ปี – 64 ปี (รวมระยะเวลาคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดเดียว
 • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


ข้อควรทราบ :

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
 • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันสุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้กรมสรรพากร
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

อ้างอิง

https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/effectiverate.aspx

https://www.ocpb.go.th/download/article/Press-Car-Contract-%2065.pdf

https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D245S000000000260

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

QR Code Application
ดาวน์โหลดเลย
OCEAN CLUB APP

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

แจ้งประกาศหยุดสงกรานต์
I want to search about