บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต โดยการนำเงินที่ระดมได้จากการขายกรมธรรม์ไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทพันธบัตร และตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำไปลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้และความชำนาญเท่านั้น อาทิ ลงทุนในหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การให้สินเชื่อเงินกู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีการให้บริการต่อลูกค้าครบวงจรทั้งในด้านกรมธรรม์ประเภทสามัญ อุตสาหกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ ได้แก่ การคุ้มครองสุขภาพ การคุ้มครองอุบัติเหตุ การคุ้มครองโรคมะเร็ง ค่าชดเชยรายได้ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ การคุ้มครองทุพพลภาพ การคุ้มครองผู้ชำระเบี้ย เป็นต้น โดยมีสาขาพร้อมให้บริการแก่ลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ 171 สาขา และมีสำนักงานตัวแทน 40 แห่ง ในด้านช่องทางการขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ  บริษัทฯ มีช่องทางการขายผ่านตัวแทนเป็นช่องทางหลัก    และได้ขยายช่องทางใหม่ ได้แก่ ช่องทางองค์กร  ช่องทางสถาบันการเงิน และช่องทาง Internet Sales  ในด้านช่องทางชำระเงิน บริษัทฯ มีช่องทางชำระเงินให้ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินผ่านตัวแทน ผ่านธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ผ่านบัตรเครดิต  หรือเลือกชำระผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

1. การให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน เป็นการให้สินเชื่อ กับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตกับบริษัท โดยมีกรมธรรม์ซึ่งออกโดยบริษัทเป็นประกัน

2.การให้สินเชื่อโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนในการ ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม หมู่บ้านจัดสรรอาคารพาณิชย์ อาคารชุด ศูนย์การค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม ฯลฯ โดย ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาว
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยลูกค้าสามารถ เลือกเงื่อนไขดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยแบบลอย ตัวหรืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ระยะยาว

ขอบเขตธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จำกัดอยู่ภายในกรอบของพรบ.ประกันชีวิต ส่งผลให้เราสามารถดำเนินการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้  ดังนี้

  • อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ จะขออนุมัติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนาโครงการเพื่อให้เช่า หรือจำหน่าย
  • การรับโอนอสังหาริมทรัพย์ที่จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้เพื่อชำระหนี้สิน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและอาคาร ทั้งประเภทอาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย ซึ่งบริษัทฯ จะจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยเชื่อมั่นว่าบุคลากร อันได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน ล้วนเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และพิถีพิถันในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมให้เข้ามาร่วมงาน ตลอดจนดูแลรักษาคนเก่ง และคนดีให้คงอยู่กับบริษัทฯ เสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมร่วมให้บุคลากรเป็นคนเก่ง และคนดีมีจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ มีศักยภาพที่พร้อมสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ของตน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงาน กล้าคิด กล้าทำ กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ทำงานเป็นทีม และมีสำนึกแห่งความเป็นเจ้าของ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อให้นำไปใช้งานทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ