คำเตือน | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คำเตือน

 

คำเตือน

1. ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ใน https://www.ocean.co.th/ นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ และรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์เท่านั้น
2. การที่สำนักงาน ก.ล.ต.จะได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
3. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และควรขอดูใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกให้บุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบที่ https://www.ocean.co.th/
4. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และการลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน 
5. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว
6. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน อาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไรอาจจะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุนอาจจะได้ผลตอบแทนต่ำ หรืออาจจะไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืน 
7. การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียด เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และควรเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทฯ หรือบริษัทจัดการ
8. การลงทุนในหน่วยลงทุน หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
9. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทฯ และบริษัทจัดการซึ่งบริษัทฯ และบริษัทจัดการ ไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์  เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
10. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11. ผลการดำเนินการในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทจัดการ ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมด้วย
12. บริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่ได้รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ หากจะนำข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไปใช้เพื่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
13. บริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือระบบสื่อสาร ของผู้เข้าใช้เว็บไซต์หรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ
14. บริษัทฯ มิได้รับรองถึงความถูกต้องแท้จริงและความครบถ้วนของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปฏิเสธรับทราบ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.