การกู้เงินตามกรมธรรม์

 •     กรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้น อายุกรมธรรม์ 1 – 2 ปี ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแบบกรมธรรม์
 •     กรมธรรม์ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิปิดบัญชีหรือขยายระยะเวลา
 •     กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 •     ท่านสามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง หรือ
 •     ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 •     ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ 

 • กรมธรรม์
 • หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีเคยใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ (ฉบับจริง)
 • สำเนาบัตรของผู้เอาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

​*** กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอม จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ 

 • กรมธรรม์
 • หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีเคยใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์)
 • หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  (ผู้เอาประกันภัยลงนามผู้มอบอำนาจ ลายมือชื่อตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ (ฉบับจริงของผู้เอาประกันภัย และของผู้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรของผู้เอาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ดังนี้์ 

 • สำนักงานสาขาของบริษัททั่วประเทศ

 • ส่วนบริการลูกค้า ชั้น G อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2207 8888

การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ : ไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
การเวนคืนกรมธรรม์ : ไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา : ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ระบุในสัญญา
เงินครบกำหนด : ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ระบุในสัญญา

โปรดโทรศัพท์แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า หากท่านต้องการดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

กรณีแจ้งขอรับบริการล่วงหน้า

 • สำนักงานสาขาทั่วประเทศ และ ส่วนบริการลูกค้า ระยะเวลาดำเนินการ 5 นาที

ไม่แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า

 • ระยะเวลาดำเนินการ 15-30 นาที 

โปรดโทรศัพท์แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า หากท่านต้องการดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

ดำเนินการด้วยตนเอง

 • จำนวนเงินไม่เกิน 3,000 บาท จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายเป็นเงินสด
 • จำนวนเงินเกิน 3,000 บาทขึ้นไป จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย พร้อมขีดคร่อมเช็ค “A/C Payee Only” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

 • จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย พร้อมขีดคร่อมเช็ค “A/C Payee Only” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ