เริ่มต้นการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

ให้การเรียกร้องสินไหมเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก

เอกสารประกอบการเรียกร้องเบื้องต้น ประกอบด้วย

  (1) กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)

  (2) แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของผู้รับประโยชน์ทุกคน

  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย

  (4) สำเนาใบมรณบัตร โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย

  (5) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตายของผู้เอาประกัน โดยต้องนำต้นฉบับมาแสดง

  (6) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ

  (7) หนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น ประกอบด้วย

  (8) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน

  (9) สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

  (1) หนังสือแจ้งการตาย กรณีเสียชีวิตที่บ้าน

  (2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน

  (3) ภาพถ่ายหรือแผนที่แสดงการเกิดเหตุ

  (4) หนังสือรับรองยอดหนี้สิน (กรณีกรมธรรม์ประเภทคุ้มครองสินเชื่อบ้าน/คุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ)

 • ยื่นด้วยตนเองที่สาขาของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาขน) กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ
 • ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาขน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ :

 • กรณีผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์/ทายาทโดยธรรม มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล หรือเอกสารรับรองแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกันจากทางราชการ
 • เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาไทย โดยหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันแปลภาษาที่ได้รับการรับรอง และถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์/ทายาทโดยธรรม
 • เอกสารที่เป็นสำเนาให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์/ทายาทโดยธรรม หรือหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
 • กรณีที่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการเป็นกรณีไป
ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม และสำรองจ่ายเพียงแสดงบัตร Health Care Card

คำถามที่พบบ่อย

 1. สาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงฝ่ายสินไหม สำนักงานใหญ่
 3. สถานพยาบาลเครือข่าย เฉพาะขณะเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 1. ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายสินไหม ชั้น 32 (สำนักงานใหญ่) บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 2. ทางโทรศัพท์: OCEAN LIFE CLAIMS HOTLINE 24 ชม. โทรศัพท์ 02-207-8888 กด 2
 3. ทาง e-mail : claim.dep2@ocean.co.th

ต้องการความช่วยเหลือ

เรายินดีให้บริการ เพียงแค่คุณติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ