SMART FREEDOM UNIT LINKED 99/99

ประกันควบการลงทุน

ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนตามความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต

รับโบนัสพิเศษ (Loyalty Bonus) สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก*

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่**

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

30 วัน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

5 - 130 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักต่อปี***
- เบี้ยประกันภัยหลัก :
ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
- เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ :
ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์เท่านั้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. กรณีฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
  3. กรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  4. กรณีแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้อควรทราบ :
*หากผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
**เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี และกรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
***จำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักขึ้นอยู่กับอายุและความเสี่ยงภัยเนื่องจากสุขภาพของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- OCEAN LIFE SMART FREEDOM UNIT LINKED 99/99 เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบสมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ 99/99
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
​- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ดูข้อมูล Unit Linked เพิ่มเติม

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ