โอเชี่ยนไลฟ์ ออมสบาย 10/5

ออมทรัพย์
ลดหย่อนภาษี
รับเงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก

รับเงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก

รับเงิน 20% ทุกปี
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6
รับเงิน 100% ทุกปี
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง560%
ความคุ้มครองชีวิต

ความคุ้มครองชีวิต

รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 510%*
ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 5 - 6
ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไป
อ้างอิงลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

20 - 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

30,000 บาท (เศษหน่วย 1,000 บาท)
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมได้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ไทยสมุทรออมสบาย 10/5

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มี ส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจํากัดอัตรา เบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้าง สัญญาประกันภัยภายในกําหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

* กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) 
- โอเชี่ยนไลฟ์ออมสบาย 10/5 เป็นชื่อทางการตลาดของไทยสมุทรออมสบาย 10/5
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
​- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

โอเชี่ยนไลฟ์ ออมสบาย10/5

 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร การันตีความสำเร็จ ด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ
PRIME MINISTER’S INSURANCE AWARDS

  • รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551, 2560
  • รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2558, 2559, 2564
  • รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2553, 2554
  • รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555, 2561
  • รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565

 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร แข็งแกร่ง มั่นคง
ดำเนินธุรกิจด้วยพลังความรักต่อเนื่องยาวนานกว่า 75 ปี

บริษัทมั่นคง

สินทรัพย์ 98,167 ล้านบาท

บริษัทมั่นคง

เบี้ยประกันภัย 14,764 ล้านบาท

บริษัทมั่นคง

เงินสำรองประกันชีวิต 78,785 ล้านบาท

บริษัทมั่นคง

กำไรสุทธิ 1,215 ล้านบาท

บริษัทมั่นคง

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุน
ที่ต้องสำรองตามกฏหมาย 435.28 % 

บริษัทมั่นคง

จำนวนลูกค้าปัจจุบัน 1.4 ล้านบาท

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ