ประกันอุบัติเหตุ พีเอ ดีชัวร์

อุบัติเหตุ

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงปีละ 1,000 บาท*

รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง**

รับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,500 บาท***

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

5 - 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 4 แผน
แผน 1 : 150,000
แผน 2 : 200,000
แผน 3 : 400,000
แผน 4 : 600,000
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

     วันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายถึง วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในแต่ละปฏิทิน และวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้หมายรวมถึงวันหยุดชดเชยของวันดังกล่าว

     วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์, วันสงกรานต์, วันฉัตรมงคล, วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันปิยมหาราช,  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญ และวันสิ้นปี

     วันหยุดชดเชย หมายถึง หากวันหยุดนักขัตฤกษ์วันใดวันหนึ่งตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ให้ถือว่าวันทำงานวันแรกซึ่งถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดชดเชย หรือ หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้ถือว่าวันทำงานวันแรกและวันที่สองซึ่งถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดชดเชย

อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง

  1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
  2. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
  3. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การแท้งลูก
  4. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ โดยคำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
2. ของรางวัลจำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 ของรางวัล เท่านั้น
3. ในวันที่รับของรางวัล ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในวันที่ได้รับรางวัล หากมีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือ ขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัยประกันภัยแล้วแต่กรณี บริษัทฯ สามารถหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจากเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัล
4. ของรางวัลสามารถใช้ภายในระยะเวลา และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
5. หากของรางวัลหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้ ไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืนของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
6. ต้องแสดงของรางวัล ต่อพนักงานผู้ให้บริการภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้ของรางวัลไม่สามารถนำมาใช้ได้
7. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
8. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัล ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในการขอเอาประกันภัย ภายใน 15 วัน หลังจากที่บริษัทอนุมัติรับประกันภัย และกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยมีผลบังคับไปแล้วอย่างน้อย 30 วัน

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม
 ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ 
8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ 
9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8844 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อควรทราบ : 
*กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 1
**กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 - 4
***กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 4 สำหรับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลห้องทั่วไป
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ