Ocean Spirit : ส่งพลังความรัก


บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่เพียงเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย พลังความรัก ซึ่งเกิดจากความปรารถนาที่จะเห็นลูกค้า ของเราทุกคนมีหลักประกันที่มั่น คงในชีวิตและอนาคต เรายังส่งต่อพลัง ความรักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ และ สร้างแรงผลักดันให้ กับชุมชนต่าง ๆ ให้เกิดกำลังใจ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน มีความสุข มีรอยยิ้ม และเติบโตเคียงข้างไปกับเราตลอดไป

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจด้วย การกำกับดูแลภายใต้หลักธรรมาภิบาล เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย มากว่า 73 ปี โดยมี เจตจำนงแน่วแน่ในการมีส่วนช่วยวางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคงให้ชีวิต และครอบ ครัวคนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยความรักที่เรามีให้แก่ทุกคน เพราะเราเชื่อว่า "รักคือพลังของ ชีวิต" โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หนึ่งในปณิธานที่เรายึดมั่นก็คือ การดำเนินธุรกิจที่ สอดผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านทางกิจกรรมที่ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่ หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กร มีส่วนร่วมในกิจ กรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของ “ไทยสมุทรจิตอาสา” หนึ่งในความภาคภูมิใจของไทยสมุทร ประกันชีวิต ด้วยจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันที่แทรกซึมสู่หัวใจพนักงานและตัวแทนประกัน ชีวิตไทยสมุทรทั่วประเทศที่พร้อมหยิบยื่นน้ำใจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกำลังทรัพย์ แรงกาย แรงใจ และรอยยิ้มสู่สังคมไทยในทุกเมื่อที่สังคมต้องการ

 

กิจกรรม CSR

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ “พลังแห่งรัก” ให้กับชุมชน

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ หมูทอดเจ๊จง จัดกิจกรรม “โอชิชวนชิม ปันอิ่ม ยิ้มได้”
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ หมูทอดเจ๊จง จัดกิจกรรม “โอชิชวนชิม ปันอิ่ม ยิ้มได้”

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่าย มอบน้ำดื่ม
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่าย มอบน้ำดื่ม

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 145,000 บาท ให้มูลนิธิดวงประทีป
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 145,000 บาท ให้มูลนิธิดวงประทีป

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วย COVID-19
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วย COVID-19

OCEAN LIFE ไทยสมุทรมอบเงิน 5 แสนบาท ให้โรงพยาบาลศิริราช
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทรมอบเงิน 5 แสนบาท ให้โรงพยาบาลศิริราช

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด จากกิจกรรม
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด จากกิจกรรม

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ