OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย”

 

คุณบังอร สาธิตคณิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “คว้าโอกาสฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และแสดงให้เห็นว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง ถูกต้อง และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ อีกทั้งยังแบ่งปันสู่สังคมและชุมชนทั่วไทย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าให้กับคนไทย รวมถึงรณรงค์ให้มีบุคลากรขององค์กรมีจิตสำนึกรักษ์โลก ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจ ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เคารพสิทธิเสรีภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ นำพาให้ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ