ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 2 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 2
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2
สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยปีต่อด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking และลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ 10 มี.ค. 64
รางวัลบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัล
1. คุณนิกร แก้วดำ  กธ. J7521608
2. คุณนันทพร ฉายแสงเดือน  กธ. 0194619
3. คุณวิษรวรรณ์ ชูเมือง  กธ. 1474910
4. คุณธวัช รุ่งเรือง  กธ. 0324233
5. คุณทัศน์พล หมอกแสง  กธ. 1473056
6. คุณสุนทรินทร์ ระดมสุข  กธ. 1463937
7. คุณวัชรวิศว์ ทองเพ็ง  กธ. 1370447
8. คุณจุไร ไกรทิพย์  กธ. 1251024
9. คุณวันเพ็ญ จันทร์ดวง  กธ. J7278875
10. คุณชคัทพล เย็นกาย  กธ. J7166954
11. คุณจิรฐา อินมณี  กธ. 1350992
12. คุณรัตนวิมล มหาภูมิ  กธ. 1270575
13. คุณพงศ์มนัส บุศยประทีป  กธ. 1247649
14. คุณปิยะรัตน์ เล้าอติมาน  กธ. 1437177
15. คุณสุดฤทัย ทองไข่มุกต์  กธ. 1248982
16. คุณปริญญ์ ปริญญ์ไวกูณฐ์  กธ. E6281252
17. คุณสุพินยา อุปลกะลิน  กธ. K5474079
18. คุณทองเลื่อน มาปัด  กธ. 1002803
19. คุณวิทยา สุระขันธ์  กธ. 0753418
20. คุณอนามัย สมร่าง  กธ. 1343256
21. คุณคณิตา เอี่ยมละมัย  กธ. 0620136
22. คุณธีรินทร์ วรงค์ชยกุล  กธ. 0930503
23. คุณกาญจนา ทองใบ  กธ. 1518063
24. คุณบุษบากร ชัยสงคราม  กธ. J7018893
25. คุณจำปา บุญห่อ  กธ. 0264977
26. คุณสุวัฒน์ ทิพศร  กธ. J7610850
27. คุณกุลเดช กลั่นศรี  กธ. 1057954
28. คุณสุพิศ กันใจ  กธ. 1376046
29. คุณวิจิตรา ลีดี  กธ. I6770631
30. คุณมณีรัตน์ โตเจริญ  กธ. 1409196
31. คุณสุทธิภัทร ธิมา  กธ. 1427595
32. คุณชนิตา ยาศรี  กธ. 1407506
33. คุณวันดา หล้าสุวงค์  กธ. 1234481
34. คุณอรัญญา วงษ์นอก  กธ. E6396384
35. คุณกนกพร โนนทิง  กธ. J7090907
36. คุณพุทธพร นันทะแสน  กธ. 0969113
37. คุณคำรณ เจริญประโยชน์  กธ. 1341172
38. คุณศิริวรรณ วงษ์เสมา  กธ. 1510120
39. คุณถาวร แสนทวีสุข  กธ. 1465771
40. คุณสุเทพ ไผ่ล้อม  กธ. 1486724
41. คุณพีระกานต์ สีขาว  กธ. 1444174
42. คุณใยบัว คุ้มคง  กธ. J7564487
43. คุณเดชา มิ่งขวัญ  กธ. J7129258
44. คุณธนัติพงษ์ ชัยพลังฤทธิ์  กธ. 1460742
45. คุณวิชัย อุ่นแก้ว  กธ. 0993242
46. คุณยุทธนา ยวงใย  กธ. 0631017
47. คุณธวัชชัย ตาก๋า  กธ. 1332071
48. คุณจิตติพัฒน์ หิริพงษ์  กธ. 1428432
49. คุณคณิตา สุวรรณรินทร์  กธ. J7475024
50. คุณบุญส่ง เมนเกล  กธ. 1109289
51. คุณวรรณภา โพธิ์คำ  กธ. 0417742
52. คุณอรอุมา บุญประตูไชย  กธ. 1152433
53. คุณมนตรี จันทรสาขา  กธ. E6169286
54. คุณสุภาภรณ์ กัณทะชัยวรรณ  กธ. J7260141
55. คุณอัญชลี เพชรเทียนชัย  กธ. 1056308
56. คุณปูรัณ โชติสกุล  กธ. 1247520
57. คุณมนัสนันท์ โสภาบุตร  กธ. E6209328
58. คุณสำเนียง แก้วใส  กธ. 1351817
59. คุณนวพล รอรัตตัญญู  กธ. H6660978
60. คุณกฤษณา น้ำแก้ว  กธ. J6900533
61. คุณกว่าง รอดจากเข็ญ  กธ. 0636177
62. คุณนงนุช สุวรรณประเสริฐ  กธ. 1000816
63. คุณญาดา รัตนบุรี  กธ. J7053302
64. คุณสุพรรษา สุยะฟู  กธ. 0757523
65. คุณพงศ์ธณัช กิติธนะพัฒน์  กธ. F6418808
66. คุณสมาน วงศ์หอม  กธ. 1548363
67. คุณกิตติยา เสียงเย็น  กธ. 1265301
68. คุณอลงกต จิตตรีพรต  กธ. 0634842
69. คุณธวัชชัย รัตนกุล  กธ. E6209240
70. คุณสิริวิภา สุชัยชิต  กธ. E6185764
71. คุณศศิเลิศ สุคำวัง  กธ. 1258571
72. คุณพัชรี บัวศรี  กธ. 0796435
73. คุณวรรยา สังการี  กธ. A6081441
74. คุณกิตติมา ฉายงาม  กธ. J7231361
75. คุณสุเทพ อ่ำศรีเพ็ชร  กธ. J7318776
76. คุณศิริลักษณ์ สุระขันธ์  กธ. 1458708
77. คุณกชพรรณ สุขพันธ์  กธ. 1385640
78. คุณสายทอง นาคแดง  กธ. 1290991
79. คุณขวัญจิรา หลวงบาน  กธ. H6786511
80. คุณบุณณดา ประหยัด  กธ. 1472875
81. คุณวิมล สัญจรดง  กธ. 1323759
82. คุณรณกร กรึมสูงเนิน  กธ. J7505971
83. คุณบุญสม แช่มสวัสดิ์  กธ. 1241999
84. คุณบัญชา บูรณะกิจไพบูลย์  กธ. 0663715
85. คุณเพชรา เพ็งพุฒ  กธ. 1424922
86. คุณถิรจิต บุญแสน  กธ. 1516124
87. คุณกวินนาถ คำทุมไสย  กธ. 1479005
88. คุณพิมพ์นิภา อินปันส่วน  กธ. K5516862
89. คุณเกษมศักดิ์ พิณสุวรรณ  กธ. J7002811
90. คุณวีระวุธ วนาประเสริฐศักดิ์  กธ. H6761597
91. คุณพลอยรัตน์ เสนีกาญจน์  กธ. J7449682
92. คุณอนุศรา มณีกัญญ์  กธ. 1434938
93. คุณปิยพัทธ์ หงษ์ลอย  กธ. J7469399
94. คุณไหม สภูยศ  กธ. 1420119
95. คุณนิวัฒน์ สุวรรณกำเนิด  กธ. 1515878
96. คุณวริยา ปฏิมาประกร  กธ. I7247581
97. คุณวิริยะ รัตนานนท์  กธ. F6499916
98. คุณลัดดา คลาจันทึก  กธ. J7187913
99. คุณกรรณิการ์ สันป่าแก้ว  กธ. I7214864
100. คุณปิยปราชญ์ ดาผา  กธ. 1172574

**บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล**
 
หมายเหตุ
1. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล
2. กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล
3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
4. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00น. ยกเว้นวันหยุด

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.