ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 4 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4
สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยปีต่อด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking และลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ 10 พ.ค. 64

 

รางวัลบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัล

1. คุณณิชานันทน์ วงษ์ใหญ่   กธ.1431644

2. คุณไมตรี แซ่ตั้ง   กธ.0939446

3. คุณชยุดา จันทวิลาศ   กธ.1444718

4. คุณดวงดาว ฉลองไพรวัลย์   กธ.J7453876

5. คุณลำจวน เก่งธัญการ   กธ.1093957

6. คุณสุนทรีภรณ์ ขารพ   กธ.J7396741

7. คุณศรีวรรณ แปงมูล   กธ.0673749

8. คุณจุฑาลักษณ์ ทาคาโนะ   กธ.1124223

9. คุณรุ่งทอง พักตร์ขำ   กธ.H6796379

10. คุณพิเศษ เขื่อนทอง   กธ.1478061

11. คุณวิภาวรรณ ปุ๊คำปวง   กธ.F6297272

12. คุณไพรินทร์ จันทร์รุ่ง   กธ.E6416076

13. คุณสุทิน สุ่มทอง   กธ.0416701

14. คุณบุศรินทร์ อ่อนศรี   กธ.I6829737

15. คุณณชนก แสงอ่อน   กธ.J7501252

16. คุณพลอย ทองมาก   กธ.A5858447

17. คุณสมศักดิ์ ฮาประโคน   กธ.0228737

18. คุณเอกลักษณ์ เถระวัต   กธ.J7242013

19. คุณจารี ทองสกูล   กธ.1519868

20. คุณพจนียา ศรีตะวัน   กธ.0939850

21. คุณสายพิน เข็มเงิน   กธ.F6640579

22. คุณพันธุ์ธนนท์ มิตรวงศ์   กธ.1526852

23. คุณเรืองสรัล ธนเด่นไพบูลย์   กธ.1515948

24. คุณจวน แสนลา   กธ.1221897

25. คุณณัฐฐาวดี สนธิวรรณ   กธ.1474963

26. คุณวีระ นามวงศ์   กธ.J7257383

27. คุณปัญญนาถ ขัติวงษ์   กธ.J7374969

28. คุณวิไลลักษณ์ หนองหว้า   กธ.1522063

29. คุณวรกร วัฒนเดชาวงษ์   กธ.1429887

30. คุณพิชญานิน ปักซีแซ่   กธ.J7585798

31. คุณชุติภา เรืองแสน   กธ.1207807

32. คุณรสสุคนธ์ ลิ้มสุวรรณเกสร   กธ.E6227537

33. คุณพวงเพ็ชร ใจศรี   กธ.1503994

34. คุณบัวลม วงค์คำ   กธ.H6804387

35. คุณเกษธนา ลือกิจนา   กธ.1529674

36. คุณเกียรติตะวัน ราตรีหว่าง   กธ.J7324903

37. คุณพิมผกา เพ็ชรตา   กธ.J7465575

38. คุณพงษรี กีชานนท์   กธ.1249833

39. คุณพิจิกา มีไชย   กธ.J7556693

40. คุณชิดชนก ดวงแก้ว   กธ.1536627

41. คุณเหรียญ ตันถาง   กธ.1524778

42. คุณศศิภาชญาน์ สุทธาวงศ์   กธ.1478631

43. คุณทองเตือน จอมคำสิงห์   กธ.1020556

44. คุณจุฑามาศ อินกรัด   กธ.J7474233

45. คุณวชิราภรณ์ ไชยปัญโญ   กธ.1393616

46. คุณปาริฉัตร ลังตาคำ   กธ.1218953

47. คุณกัปตัน เทพดอกไม้   กธ.1500928

48. คุณนิภา สกุลพงษ์   กธ.0627840

49. คุณศุภณัฏฐ์ เฮงรุ่งเรืองกิจ   กธ.1352060

50. คุณณัฏฐ์ วัชรเสถียรพันธุ์   กธ.J7176704

51. คุณสมเกียรติ ศรีอนันต์   กธ.1407291

52. คุณธัญพิชชา แก้วเสน   กธ.J7598083

53. คุณสลิด เบ็งจันทึก   กธ.1513309

54. คุณณัฐพงค์ พลคราม   กธ.E6241119

55. คุณดวงใจ กงสะเด็น   กธ.1424488

56. คุณเอกนรินทร์ ศรีรัตน์   กธ.1276490

57. คุณพรพรรณ แสงนิล   กธ.0713813

58. คุณสุรกฤษฏิ์ ภู่ทอง   กธ.J7410903

59. คุณทวีโรจน์ ทิพยพัฒนกุล   กธ.1453173

60. คุณอนุวัธ หารเพชร   กธ.0674651

61. คุณณัฐศศิ วิโรจน์ธรรมคุณ   กธ.1172380

62. คุณนนฑ์ฐณพงศ์ แก่นจันทร์   กธ.J7372864

63. คุณลำพูน สีดาเรียน   กธ.J7468287

64. คุณศิรัญญา สายศรี   กธ.0358216

65. คุณรฐนนท์ ดลยวัฒนา   กธ.J7471074

66. คุณสมศักดิ์ วีระฉิมพลี   กธ.E6405420

67. คุณรัตติยา ทาทอง   กธ.1215672

68. คุณปฏิกรณ์ ทองโคตร   กธ.1348584

69. คุณปรีชญา สุขมี   กธ.1522571

70. คุณธนบดี อ่อนศิริ   กธ.J7323702

71. คุณอัษฎาวุธ คันที   กธ.J7220961

72. คุณวันนา กลิ่นสวัสดิ์   กธ.J7570630

73. คุณหนูหวิง บุญมี   กธ.1064578

74. คุณกุลญารัตน์ ลาดนอก   กธ.J7450781

75. คุณติณณ์ รอดอุตม์   กธ.J7565958

76. คุณยุทธศักดิ์ สมประสงค์   กธ.1044611

77. คุณอารีรัตน์ ศิริพิณ   กธ.F6269032

78. คุณณัฐกฤตา วงศ์ใหญ่   กธ.1473591

79. คุณเสนีย์ คำเสมอ   กธ.F6677876

80. คุณทศพร ทองลิ้ม   กธ.E6217327

81. คุณปทุม ก๋าละ   กธ.1476279

82. คุณสัมพันธ์ ปัสสาจันทร์   กธ.1434074

83. คุณนลินี อินทร์อุดม   กธ.1525197

84. คุณสุประวีณ์ เนื่องรินทร์   กธ.1497554

85. คุณปานทิพย์ เมณฑ์กูล   กธ.1539801

86. คุณมะปราง ทองมีทรัพย์   กธ.J7347792

87. คุณปภังกร หัตถาภรณ์สกุล   กธ.1322133

88. คุณอรรถพงศ์ เสาะสุวรรณ   กธ.0294888

89. คุณพรพิรส สุภาฤทธิ์   กธ.J7568327

90. คุณนิตยา แผลงคำ   กธ.J7382760

91. คุณหนูน้อย รัตนวรุณรัตน์   กธ.F6662842

92. คุณเอื้ออารี ชอบเสรี   กธ.1249098

93. คุณวนาลี อุทัยแสน   กธ.0591878

94. คุณนันตะยา ทองอินทร์   กธ.1537824

95. คุณดุสิต สถานโรจน์   กธ.1535222

96. คุณสุเชฐ สุขสลุง   กธ.J7360315

97. คุณรัตติกรานต์ หมื่นจันทร์   กธ.0921365

98. คุณนิมิตร โพธิ์งาม   กธ.1426936

99. คุณฐาปณี ศรีรัตน์   กธ.J7286835

100. คุณวินิจ งอนสระน้อย   กธ.J6983990

บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

 

หมายเหตุ

1. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

2. กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล

3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

4. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00น. ยกเว้นวันหยุด

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.