โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พีเอ

อุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลกสูงสุดถึง 100,000 บาท/ครั้ง*

รับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท**

รับเงินก้อน 15,000 บาท เมื่อได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกชิ้นใหญ่แตกหัก

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

5 – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 4 แผน
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

หมายถึง
1.ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
2.ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
3.ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายถึง วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในแต่ละปฏิทิน และวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้หมายรวมถึงวันหยุดชดเชยของวันดังกล่าว

     วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์, วันสงกรานต์, วันฉัตรมงคล, วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันปิยมหาราช,  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญ และวันสิ้นปี

     วันหยุดชดเชย หมายถึง หากวันหยุดนักขัตฤกษ์วันใดวันหนึ่งตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ให้ถือว่าวันทำงานวันแรกซึ่งถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดชดเชย หรือ หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้ถือว่าวันทำงานวันแรกและวันที่สองซึ่งถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดชดเชย

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การแท้งลูก
  4. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ โดยคำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น

​​ข้อควรทราบ :
*สำหรับแผน 1,000,000
** สำหรับห้องผู้ป่วยทั่วไป
- กระดูก หมายถึง กระดูกแข็งในส่วนของกะโหลกศีรษะ กระดูกต้นแขน กระดูกต้นขา กระดูกปลายแขนท่อนใน กระดูกปลายแขนท่อนนอก กระดูกแข้ง กระดูกน่อง ทั้งนี้ ไม่รวมเนื้อเยื่ออื่นๆ ได้แก่ กระดูกอ่อน
- ค่าปลงศพ (ค่าช่วยเหลืองานศพ) กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย จะให้ความคุ้มครองภายหลัง 180 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ