ประกาศผลตอบแบบสอบถามกิจกรรม แบบประกันโอชิ คุ้มครองอุบัติเหตุ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกาศผลตอบแบบสอบถามกิจกรรม แบบประกันโอชิ คุ้มครองอุบัติเหตุ

สำหรับผู้ติดตามเพจ Oceanlifepage ที่มีการตอบแบบสอบถาม “ประกันโอชิคุ้มครองอุบัติเหตุ” 50 ท่านแรก รับฟรี!กระเป๋ารักษ์โลก OCEAN LIFE

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2564

วิธีการร่วมกิจกรรม

1. กดติดตาม  Oceanlifepage

2. กดตอบแบบสอบถาม“ประกันโอชิคุ้มครองอุบัติเหตุ”

3. กดยอมรับและยืนยันการตอบแบบสอบถาม

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 50 ท่านแรก ได้แก่

1. คุณณัฏชนันท์   อิ่มจิตร์

2. คุณนายวัลลภ  สิริผ่องใส

3. คุณกริชชัย  เจริญปรุ

4. คุณอรนุช  ควรสมาคม

5. คุณสุรสิทธิ์  จีสันติ

6. คุณภิญญรัตน์  จินดารัศมี

7. คุณภัทนันท์  ดุลยลักษณานนท์

8. คุณวราสินี  สังข์มงคล

9. คุณปิยะวรรณ   เตียศิริ

10. คุณสุกัญญา  คล้ายจินดา

11. คุณบุญนาค  ใจดี

12. คุณสิริรัตน์  กมลมาลี

13. คุณธนา  เหมสลาหมาด

14. คุณกาญจนา   แสงกิตติพรชัย

15. คุณฟารีดะห์  เจะมะ

16. คุณเสียงแจ้ว  พลอยแดง

17. คุณธนภัทร  สาโนนสูง

18. คุณสุธินีย์  สนุ่นพิทักษ์

19. คุณนภดล  รักกาญจนันท์

20. คุณอุษาณีย์  พิธาพัฒน์ฐากูร

21. คุณกุลดา   ยอดคำ

22. คุณวิชญ์ภาส  เด่นสุนทร

23. คุณสมฤดี  ซาวคำเขตต์

24. คุณปวีณา  มะปรางศรี

25. คุณสุพรรษา   โพธิ์ศรี

26. คุณสุริยุทธิ์  เปาะจิ

27. คุณจักรพงศ์  ภิญโญ​กิจ​อนันต์​

28. คุณกัญญลักษณ์​  ฤทธิ​เ​ศร​ษ​ฐ​วัฒน์​

29. คุณนภาพร  สินอ้วน

30. คุณชนากานต์  ปานแดง

31. คุณวาสนา  คำหอม

32. คุณสุวิชา   พรหมหา

33. คุณณิชกมล  ศรีบุญนาม

34. คุณปิยะมณฑ์  หริยานนท์

35. คุณสันติ  จันทร์เปล่งแสง

36. คุณปิ่นพลอย  สร้อยสำโรง

37. คุณศรัญญา  ทองงาม

38. คุณฐานิดา  นิลวัฒน์

39. คุณนภัสวรรณ  สุรวัฒนวิเศษ

40. คุณชลิดา  จงพัฒนพันธุ์

41. คุณอารยา  วิสิทธิกมลโยธิน

42. คุณขนิษฐา  ทองคำ

43. คุณบุสรอ  กือจิ

44. คุณธัญญลักษณ์  เนียมฤทธิ์

45. คุณวรรณิศา  แก้วมา

46. คุณปราณี    เนตรถนอมศักดิ์

47. คุณอิศรา  กุลพรศิริกุล

48. คุณสุรัสวดี  สาตแฟง

49. คุณจุฑาภา  มะลิสุวรรณ์

50. คุณนันพิพัฒน์  เชิดสุขใจ

 

 

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น

2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1-15 เมษายน 2564 จำกัด 50 ท่านแรก ตลอดระยะเวลากิจกรรม หรือจนกว่าจะครบจำนวนกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

3. จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

4. บริษัทฯ จะยืนยันประกาศผลรางวัล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ และจะส่งมอบของรางวัลตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน ภายใน 30 วัน ทางไปรษณีย์

 

*เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8844 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.