ให้เงินคืนภาษีทำงานให้คุณ!
ประกันลดหย่อนภาษีให้เงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก
เพราะโอกาสลงทุนไม่รอใคร

ข้อควรทราบ - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ให้เงินคืนภาษีทำงานให้คุณ!
ประกันลดหย่อนภาษีให้เงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก
เพราะโอกาสลงทุนไม่รอใคร
ข้อควรทราบ - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ให้เงินคืนภาษีทำงานให้คุณ!
ประกันลดหย่อนภาษีให้เงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก
เพราะโอกาสลงทุนไม่รอใคร


โอเชี่ยนไลฟ์
ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5

ข้อควรทราบ - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ประกันลดหย่อนภาษี ที่ให้เงินคืนสูงสุดและไวเพื่อไปลงทุนต่อ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ประกันลดหย่อนภาษี ที่ให้เงินคืนสูงสุดและไวเพื่อไปลงทุนต่อ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ประกันลดหย่อนภาษี
ที่ให้เงินคืนสูงสุดและไวเพื่อไปลงทุนต่อ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
รับเงินคืนจากประกัน > สูงทุกปี ตั้งแต่ปีแรกถึงปีสุดท้าย
และ รับเงินคืนภาษี > สูงสุด 35%(2) ตลอด 5 ปีที่ชำระเบี้ยประกันฯ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันภัยบุคคลอายุ
30 วัน - 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
50,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปีเท่านั้น

ข้อควรทราบ (1)กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) (2)หมายถึง ภาษีสูงสุด 35% ของเงินได้บุคคลธรรมดา โดยอัตราภาษีที่จะลดหย่อนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฐานรายได้ในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของแต่ละบุคคล เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด (3)หมายถึง ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์รวมกับอัตราลดหย่อนภาษีที่ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับ ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมได้ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในการขอ เอาประกันภัย ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตาม เงื่อนไขกรมธรรม์ - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษาเพิ่มเติม

รับเงินคืนจากประกัน > สูงทุกปี ตั้งแต่ปีแรกถึงปีสุดท้าย
และ รับเงินคืนภาษี > สูงสุด 35%(2) ตลอด 5 ปีที่ชำระเบี้ยประกันฯ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันภัยบุคคลอายุ
30 วัน - 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
50,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปีเท่านั้น

ข้อควรทราบ (1)กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) (2)หมายถึง ภาษีสูงสุด 35% ของเงินได้บุคคลธรรมดา โดยอัตราภาษีที่จะลดหย่อนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฐานรายได้ในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของแต่ละบุคคล เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด (3)หมายถึง ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์รวมกับอัตราลดหย่อนภาษีที่ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับ ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมได้ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในการขอ เอาประกันภัย ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตาม เงื่อนไขกรมธรรม์ - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษาเพิ่มเติม

รับเงินคืนจากประกัน > สูงทุกปี
ตั้งแต่ปีแรกถึงปีสุดท้าย
และ รับเงินคืนภาษี > สูงสุด 35%(2)
ตลอด 5 ปีที่ชำระเบี้ยประกันฯ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันภัยบุคคลอายุ
30 วัน - 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
50,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปีเท่านั้น

ข้อควรทราบ (1)กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) (2)หมายถึง ภาษีสูงสุด 35% ของเงินได้บุคคลธรรมดา โดยอัตราภาษีที่จะลดหย่อนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฐานรายได้ในการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของแต่ละบุคคล เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด (3)หมายถึง ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์รวมกับอัตราลดหย่อนภาษีที่ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับ ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมได้ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในการขอ เอาประกันภัย ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตาม เงื่อนไขกรมธรรม์ - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษาเพิ่มเติม

รับเงินคืนสูงทุกปี ต้อง
ประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5

ข้อควรทราบ - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษาเพิ่มเติม

รับเงินคืนสูงทุกปี ต้อง
ประกันโอเชี่ยนไลฟ์
ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5

ข้อควรทราบ - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษาเพิ่มเติม

รับเงินคืนสูงทุกปี ต้อง
ประกันโอเชี่ยนไลฟ์
ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5

ข้อควรทราบ - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษาเพิ่มเติม