การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย/กลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย

การขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย/กลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย
1. การขอต่ออายุสัญญาชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง / กลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังของงวดที่ขาดทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน พร้อมดอกเบี้ยเบี้ยประกันทบต้น

2. การขอต่ออายุสัญญายกเว้นชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง ผู้เอาประกันภัยสามารถทำให้กรมธรรม์มีผลความคุ้มครอง โดยยินยอมเลื่อนวันเริ่มสัญญา วันครบกำหนดสัญญา ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ค้างชำระเบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ เป็นไปตามอายุ ณ วันเริ่มสัญญาใหม่ ท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระ แต่ต้องชำระถ้าหากมีเบี้ยประกันภัยในส่วนเบี้ยประกันภัยใหม่ที่ต่างกับเบี้ยประกันภัยเดิม พร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และชำระหนี้สินค้างชำระตามกรมธรรม์ทั้งหมด (หากมี)
     - โดยยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย
     - ท่านต้องแถลงสุขภาพในการต่ออายุสัญญากรมธรรม์
     - ตรวจสุขภาพหากอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ตรวจสุขภาพ
     - ชำระเบี้ยประกันภัยส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยหากมี
     ​- ชำระหนี้สินที่ค้างชำระตามกรมธรรม์หากมี

เอกสารประกอบการขอต่อสัญญา

 - กรณีกรมธรรม์ประเภทสามัญ

1. กรมธรรม์

2. คำขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์แบบยกเว้น ส.27 หรือแบบย้อนหลัง ส.28*

3. คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย*

4. ผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท (กรณีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ)

5. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 - กรณีกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม

1. กรมธรรม์

2. คำขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์แบบยกเว้น(ปช.) หรือแบบย้อนหลัง(ปช.)*

3. คำขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์แบบยกเว้น(ข/พ) หรือแบบย้อนหลัง(ข/พ)*

4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ดังนี้

     - ตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการท่าน
     - สาขาต้นสังกัด
     - สำนักงานใหญ่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2207 8888
     - สาขาอื่น ๆ ของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสาร หรือข้อมูล โดยถูกต้องครบถ้วน

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.