การขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่

ท่านสามารถขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน กรณีที่ท่านทำกรมธรรม์สูญหาย หรือชำรุด ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับหรือขณะขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์
1. โดยยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ ระบุความต้องการขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน แทนฉบับที่สูญหาย หรือแทนฉบับที่ชำรุด
2. เอกสารประกอบใบคำขอ
     2.1 ใบแจ้งความกรณีทำกรมธรรม์สูญหายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุชื่อบริษัท และเลขที่กรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้แจ้งความด้วยตนเอง
     2.2 กรมธรรม์ฉบับชำรุดที่ต้องการขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน จะต้องนำกรมธรรม์ที่ชำรุดแนบประกอบการยื่นเพื่อขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นกรมธรรม์ฉบับใด
     2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ (ที่ออกโดยทางราชการติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร) โดยผู้เอาประกันลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมในการขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน

  กรมธรรม์สามัญ , อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมพิเศษ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)    200  บาท
  กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล    100  บาท

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ดังนี้

     1.  ตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการท่าน
     2.  สาขาต้นสังกัด
     3.  สำนักงานใหญ่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2207 8888
     4.  สาขาอื่น ๆ ของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

กรณีเอกสารครบถ้วน
- ทุกสาขา และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.