การรับเงินครบกำหนด | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การรับเงินครบกำหนด

การรับเงินครบกำหนดสัญญา
เมื่อกรมธรรม์ของท่านครบกำหนดสัญญา และท่านชำระเบี้ยประกันภัยจนครบตามสัญญา ท่านจะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาจำนวนเงินตามที่ระบุ พร้อมเงินผลประโยชน์อื่นๆ (ถ้ามี) หักด้วยหนี้สินค้างชำระตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือท่านชำระเบี้ยประกันภัยไม่ครบตามสัญญา ท่านจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง ตามมูลค่าเงินสดคงเหลือภายหลังการชำระเบี้ยประกันภัยแทนโดยการกู้อัตโนมัติ หรือได้รับเงินตามจำนวนมูลค่าปิดบัญชี ปิดบัญชีอัตโนมัติ หรือจำนวนเงินคงเหลือภายหลังจากขยายระยะเวลา
     - กรมธรรม์ของท่านต้องเป็นกรมธรรม์ประเภทที่มีเงินครบกำหนดสัญญา
     - ผู้เอาประกันภัยต้องมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
     - รับเงินตามจำนวนเงินครบกำหนดสัญญาที่ระบุ ณ วันครบกำหนดสัญญา กรณีกรมธรรม์ของท่านต้องชำระเบี้ยประกันภัยครบตามสัญญา
     - รับเงินตามมูลค่ากรมธรรม์ ณ วันครบกำหนดสัญญา กรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยไม่ครบตามสัญญา
     - ท่านจะได้รับเงินตามมูลค่าเงินสดคงเหลือหลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยแทนโดยการกู้อัตโนมัติ 
     - ท่านจะได้รับเงินตามมูลค่าปิดบัญชี หรือปิดบัญชีอัตโนมัติ 
     - ท่านจะได้รับเงินคงเหลือหลังจากการขยายระยะเวลา
     - กรมธรรม์ที่ใช้สิทธิเวนคืน ก่อนวันถึงวันครบกำหนดสัญญาจะไม่ได้รับสิทธินี้
     - หากมีหนี้สินตามกรมธรรม์ค้างชำระ จะนำหักจากเงินรับครบกำหนดสัญญา
     - ท่านสามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง หรือ
     - มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
     - ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม

ดำเนินการด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้ประกอบการรับเงินครบกำหนดสัญญา

     - กรมธรรม์
     - หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีเคยใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์)
     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ (ฉบับจริง)
     - สำเนาบัตรของผู้เอาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

*** เอกสารที่ใช้ กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน

มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

เอกสารที่ใช้ประกอบการรับเงินครบกำหนดสัญญา
 
     - กรมธรรม์
     - หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีเคยใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์)
     - หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
     (ผู้เอาประกันภัยลงนามผู้มอบอำนาจ ลายมือชื่อตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย)
     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ (ฉบับจริงของผู้เอาประกันภัย และของผู้รับมอบอำนาจ)
     - สำเนาบัตรของผู้เอาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     - สำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ดังนี้

     - สาขาต้นสังกัด
     - สำนักงานใหญ่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
     โทรศัพท์ 0 2207 8888
     - สาขาอื่น ๆ ของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์    ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำเรียกร้อง
การเวนคืนกรมธรรม์          ไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา     ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ระบุในสัญญา
เงินครบกำหนด                ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ระบุในสัญญา

โทรศัพท์แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า หากท่านต้องการดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

กรณีแจ้งขอรับบริการล่วงหน้า 
     - ทุกสาขา และฝ่ายบริการลูกค้า ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที 

ไม่แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า 
     - สาขาต้นสังกัด ระยะเวลาดำเนินการ 15 นาที 
     - ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 15-30 นาที 
     - สาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาต้นสังกัด 30 นาที

การรับเงิน / การจ่ายเงิน สำนักงานสาขาทั่วประเทศ

โปรดโทรศัพท์แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า หากท่านต้องการดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 
ดำเนินการด้วยตนเอง
     - จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายเป็นเงินสด
     - จำนวนเงินเกิน 10,000 บาทขึ้นไป จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย พร้อมขีดคร่อมเช็ค “A/C Payee Only” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
     - จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย พร้อมขีดคร่อมเช็ค “A/C Payee Only” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือโอนเงินเข้าธนาคารบัญชีของผู้เอาประกันภัย

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.