การเปลี่ยนแปลงและใช้สิทธิ์กรมธรรม์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงและใช้สิทธิ์กรมธรรม์

ออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน

1. กรณีสูญหาย

1.1  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
1.2  ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย โดยผู้เอาประกันเป็นผู้แจ้ง
1.3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน 
1.4  ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 200.-บาท
*** มีหนังสือชี้แจง กรณีฝ่ายขายฯ หรือพนักงานบริษัทฯ ทำหาย และเป็นผู้ดำเนินการแจ้งความหาย ***

2. กรณีชำรุด

1.1  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ พร้อมระบุสาเหตุที่ชำรุด
1.2  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน 
1.3  ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 200.-บาท

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

เปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล ผู้เอาประกัน

1.  กรมธรรม์
2.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน
3.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์ จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.  เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

เปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล ผู้รับประโยชน์

1.  กรมธรรม์
2.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
3.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์ จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.  เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

เปลี่ยนผู้รับประโยชน์

1.  กรมธรรม์
2.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์ จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.  เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น

กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ นอกเหนือบุคคล 5 ประเภท
เอกสารเพิ่มเติม  
1.  รายงานการเข้าพบผู้เอาประกัน
2.  บันทึกปากคำผู้เอาประกัน
3.  เอกสารที่สื่อความสัมพันธ์ได้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

เปลี่ยนหรือโยกย้ายที่อยู่

1.  กรมธรรม์
2.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน
3.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์ จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.  เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

เปลี่ยนสถานที่ติดต่อ

1.  คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
    กรมธรรม์รายที่มีสัญญาเพิ่มเติม PB ควบคู่กรมธรรม์  จะต้องให้ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันลงนามยินยอมทุกครั้ง
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.