วิธีการเรียกร้องค่าสินไหม | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

1. การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
ผู้รับประโยชน์ทุกคนเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม และลงลายมือชื่อผู้เรียกร้องด้วยตนเอง  พร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มให้การยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม เว้นแต่

1.1 กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองดำเนินการแทน

1.2 กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินการแทน

2. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม

2.1 เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

     1. แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน


     3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันประทับ “ตาย”

     4. ใบยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลหรือการเจ็บป่วลงนามยินยอมโดยผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกัน

     5. ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันที่เสียชีวิตฉบับจริง และสำเนา

     6. หนังสือรับรองการเสียชีวิต
 

          6.1 กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใช้หนังสือรับรองการตาย 

          6.2 กรณีเสียชีวิตที่บ้านใช้หนังสือแจ้งการตาย 

     7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกคนที่ลงนามรับรองสำเนา

     8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน

     9. เล่มกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีเล่มกรมธรรม์สูญหายต้องแจ้งความและใช้หลักฐานใบแจ้งความประกอบ)

2.2 เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือผิดธรรมชาติ


     1. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่รับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

     2. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

2.3 กรณีผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุลดังกล่าว 

2.4 เอกสารประกอบการเรียกร้องที่เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาไทยและอังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองโดยค่าใช้จ่ายในการแปลอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับประโยชน์

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต (PB) ใช้เอกสารประกอบเช่นเดียวกับสินไหมมรณกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาพิจารณาสินไหมภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน

*บริษัทอาจขอขยายเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมแต่ทั้งนี้ระยะเวลารวมแล้วไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วน

ช่องทางการติดต่อเรียกร้องสินไหมทดแทน

ท่านสามารถยื่นเอกสารเรืองเรียกร้องสินไหมได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา และกรณีที่ท่านใช้สิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์และรับการรักษาที่สถานพยาบาลเครือข่ายของเราตามรายชื่อสถานพยาบาลที่แสดงบน Website ของเรา หรือหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 


ฝ่ายสินไหม บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
         

          เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก
 
          แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

          OCEAN LIFE CLAIMS HOTLINE 24ชม. โทรศัพท์ 02-207-8888 กด 2

 

สำนักงานสาขา 171 สาขาทั่วประเทศ

          วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

          วันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.

 

e-mail : [email protected]

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.