นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายนี้

ขอบเขตของการนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ จะเปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการไปใช้ ภายใต้พื้นฐานความปลอดภัย
 • กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างนั้น รักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ หรือภายใต้วัตถุประสงค์ของการจ้าง
 • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจศาล หรือตัวแทนทางกฎหมาย ฯลฯ ทั้งนี้ โดยใช้ความระมัดระวังและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการจากความเสียหาย การถูกเปลี่ยนแปลง หรือ การถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษัทฯ 
 • ​​นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ลูกค้า/ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ ก็ได้โดยเพียงลูกค้า/ผู้ใช้บริการ แจ้งความจํานงดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบ
การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ นั่นหมายความว่า ลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงตามนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว

การปรับปรุงนโยบาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยลูกค้า/ผู้ใช้บริการสามารถอ่านนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับบริการจากบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความรับผิด
ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ รับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายโดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม
หากลูกค้า/ผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการบริหารความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร 0 2207 8888 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.