ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ 70ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น!

   Share on facebook
70ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6
สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใน OCEAN CLUB APP ภายในวันที่ {{ draw_within_6 }}

รางวัล รถยนต์โตโยต้า ยาริส จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ result_car_6 }}
         {{ result_car_6_policy_no }}

รางวัล รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า คลิก จำนวน 5 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ result_bike_6.full_name }}
          {{ result_bike_6.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 4 ท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัลรถยนต์โตโยต้า ยาริส จำนวน 1 คัน ดังนี้ (วันที่ {{ waiver_date_6 }})
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_6.full_name }}
          {{ arrWaiver_6.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่ (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_6 }})
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_6.full_name }}
          {{ arr_newresult_6.policy_no }}


ขอให้ท่านยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_6 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
หมายเหตุ
ผู้ได้รับรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าป้ายทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00น. ยกเว้นวันหยุด

70ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5
สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใน OCEAN CLUB APP ภายในวันที่ {{ draw_within_5 }}

รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 56 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_5.full_name }}
          {{ arr_result_5.policy_no }}


ขอให้ท่านยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_5 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00น. ยกเว้นวันหยุด

70ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4 (วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใน OCEAN CLUB APP ภายในวันที่ {{ draw_within_4 }}

รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 56 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_4.full_name }}
          {{ arr_result_4.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_4 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_4.full_name }}
          {{ arrWaiver_4.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_4 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_4.full_name }}
          {{ arr_newresult_4.policy_no }}


ขอให้ท่านยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_4 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล จำนวนเงิน {{ tax_4 }} บาท
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00น. ยกเว้นวันหยุด

70ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3
สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใน OCEAN CLUB APP ภายในวันที่ {{ draw_within_3 }}

รถยนต์โตโยต้า ยาริส จำนวน 1 คัน
{{ $index+1 }}. {{ result_car_3 }}
{{ result_car_3_policy_no }}

รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 56 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_3.full_name }}
          {{ arr_result_3.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 4 ท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง ดังนี้ (วันที่ {{ waiver_date_3 }})
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_3.full_name }}
          {{ arrWaiver_3.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง ลำดับถัดไปได้แก่ (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_3 }})
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_3.full_name }}
          {{ arr_newresult_3.policy_no }}


ขอให้ท่านยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_3 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
หมายเหตุ
ผู้ได้รับรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าป้ายทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุด

70ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2
สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใน OCEAN CLUB APP ภายในวันที่ {{ draw_within_2 }}

รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 56 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_2.full_name }}
          {{ arr_result_2.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 4 ท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง ดังนี้ (วันที่ {{ waiver_date_2 }})
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_2.full_name }}
          {{ arrWaiver_2.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่ (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_2 }})
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_2.full_name }}
          {{ arr_newresult_2.policy_no }}


ขอให้ท่านยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_2 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล จำนวนเงิน {{ tax_2 }} บาท
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00น. ยกเว้นวันหยุด

70ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1
สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใน OCEAN CLUB APP ภายในวันที่ {{ draw_within_1 }}

รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 56 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_1.full_name }}
          {{ arr_result_1.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 4 ท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง ดังนี้ (วันที่ {{ waiver_date_1 }})
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_1.full_name }}
          {{ arrWaiver_1.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่ (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_1 }})
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_1.full_name }}
          {{ arr_newresult_1.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อขอรับของรางวัล ณ สำนักงานของบริษัทฯ ภายในวันที่ {{ contact_date_1 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล จำนวนเงิน {{ tax_1 }} บาท
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00น. ยกเว้นวันหยุด

หมายเหตุ
 1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ
 2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันเวลาทำการ เว้นวันหยุดทำการของ บริษัทฯ กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
 3. ในวันที่รับรางวัล กรมธรรม์ของผู้ได้รับรางวัลต้องมีผลบังคับ ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายใน 1 เดือน หาก ผู้ได้รับรางวัลขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัยประกันภัย บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับจากเงินที่รับคืนจากบริษัท กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัล
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544
 5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าป้ายทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง