Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ของขวัญครบรอบ 70 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร

มอบโชค 2 ชั้น ลุ้นทอง ลุ้นรถ..ตลอดปี

รับสิทธิ์ลุ้นทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 280 รางวัล
น้ำหนักรวม 70 บาท จับรางวัลรวม 5 ครั้ง

รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV
รุ่น 1.2 J ECO จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 449,000 บาท
จับรางวัลครั้งที่ 3 และครั้งที่ 6
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Click
รุ่น (TH) 125i จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 49,000 บาท
จับรางวัลครั้งที่ 6

แค่ซื้อประกัน Ocean Life ไทยสมุทร

ก็รับสิทธิ์ ลุ้นโชค 2 ชั้นง่ายๆ

 • ซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
  ทุก 10,000 บาท = 1 สิทธิ์

  เบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรกทุก 10,000 บาท ต่อกรมธรรม์ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยนับรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์นั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่คำนวณเศษเกินและไม่สามารถนำเศษเกินไปคำนวณรวมกับกรมธรรม์อื่น

  • เฉพาะแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทสามัญและอุตสาหกรรม
  • เฉพาะแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ขึ้นไป)

 • ซื้อแล้ว.. อย่าลืม! ลงทะเบียนรับสิทธิ์
  ที่ OCEAN CLUB APPLICATION



ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน

จับรางวัลครั้งที่ห้า 20 ธันวาคม 2562

ระยะโครงการ 70th OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น!

20 มกราคม - 30 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ ช่วงที่ซื้อประกันภัย
และชำระเบี้ยฯ
ลงทะเบียนใน
OCEAN CLUB APP
ภายในวันที่
วันที่จับรางวัล วันประกาศผล ของรางวัล วันมอบรางวัล
{{ $index +1 }} {{x.date_period}} {{x.date_regis_in}} {{x.date_keep}} {{x.date_notice}} {{x.reward}}
{{x.reward_unit}}
{{x.reward_second}}
{{x.reward_second_unit}}
{{x.date_reward}}

ซื้อประกัน OCEAN LIFE ไทยสมุทร
คุ้มครองโดนใจ และยังได้ลุ้นโชคตลอดปี



หมายเหตุ: ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัย ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
        1. สำหรับลูกค้าที่ยื่นใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก 10,000 บาท 
          ขึ้นไปต่อกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัย ภายใน 10 มกราคม 2563 เท่านั้น

        2. ลูกค้าต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นโชคผ่าน Ocean Club Application โดยระบุ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล

        3. เงื่อนไขเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโครงการ

          3.1 แบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทสามัญและอุตสาหกรรม

          3.2 เบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรกทุก 10,000 บาท ต่อกรมธรรม์ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยนับรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์นั้นด้วย 
            ทั้งนี้ ไม่คำนวณเศษเกินและไม่สามารถนำเศษเกินไปคำนวณรวมกับกรมธรรม์อื่น

          3.3 แบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป (มากกว่า หรือ เท่ากับ 5 ปี ขึ้นไป)

        4. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

        5. กิจกรรมลุ้นรางวัล

          5.1 สำหรับรางวัลจี้ทองไทยสมุทร รูปโอชิ สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รางวัล โดยจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละครั้ง จะนำไปจับรางวัลในครั้งต่อไป

          5.2 จำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมดจะนำไปรวมเพื่อลุ้นรางวัลรถยนต์ ในครั้งที่ 3 และลุ้นรางวัลรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ ในครั้งที่ 6 อีกครั้ง

          5.3 สำหรับกิจกรรมลุ้นรางวัล ครั้งที่ 6 สงวนสิทธิ์การรับรางวัล ท่านละ 1 รางวัล โดยจะได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลรถยนต์ในครั้งที่ 3

        6. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544

        7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

        8. ผู้ได้รับรางวัลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าป้ายทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

        9. บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล ที่ระบุในรายการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ 
          หรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัท ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

        10. จับรางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2562 ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2562

          ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ประกาศผลวันที่ 28 มิถุนายน 2562

          ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 30 สิงหาคม 2562

          ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 31 ตุลาคม 2562

          ครั้งที่ 5 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 27 ธันวาคม 2562

          ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มกราคม 2563 ประกาศผลวันที่ 31 มกราคม 2563

        11. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่าน Ocean Club Application, Line (@OceanLife), Facebook Fanpage ของบริษัทฯ (facebook.com/oceanlifepage) 
          และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ocean.co.th) หากผู้ได้รับรางวัล ไม่ติดต่อรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ 
          หรือผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดของบริษัทฯ หรือมีการสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบรางวัล ให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับต่อไป 
          และหากยังมีผู้สละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับสภากาชาดต่อไป

        12. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ 
          บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันเวลาทำการ เว้นวันหยุดทำการของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

        13. ในวันที่รับรางวัล กรมธรรม์ของผู้ได้รับรางวัลต้องมีผลบังคับ ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) 
          หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายใน 1 เดือน หากผู้ได้รับ รางวัลขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย 
          บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับจากเงิน ที่รับคืนจากบริษัทฯ 
          กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ มีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิด ชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัล

        14. ตัดสินผู้รับรางวัลด้วยการจับฉลาก โดยมีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานขณะจับรางวัลเป็นสำคัญ

        15. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

        16. พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

        17. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

        18. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น

        19. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนเเปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        20. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

        21. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2207 8888

        22. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 232-237/2562

        23. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ