Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 2

ลุ้นรับรถจักรยานยนต์

HONDA CLICK รุ่น (TH) 125i

จำนวน 12 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท (จับรางวัลรวม 3 ครั้ง)

ลุ้นรับรถจักรยานยนต์

HONDA CLICK รุ่น (TH) 125i

จำนวน 12 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท (จับรางวัลรวม 3 ครั้ง)

ลุ้นรับรถยนต์

HONDA CITY รุ่น S

จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 579,500 บาท (จับรางวัลครั้งที่ 4)

ลุ้นรับรถยนต์

HONDA CITY รุ่น S

จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 579,500 บาท (จับรางวัลครั้งที่ 4)

ซื้อประกัน Ocean Life ไทยสมุทร

รับสิทธิ์ ลุ้นโชค 2 ชั้นง่ายๆ

1

ซื้อประกันภัยตามที่บริษัทกำหนด


 • ทุกๆ 10,000 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์


  เฉพาะแบบประกันที่ชำระเบี้ย 5 ปีขึ้นไป

 • พิเศษ!

  รับสิทธิ์ 2 เท่า


  เมื่อซื้อ CI SUPER PROTECT 10,000 บาท ขึ้นไป หรือ แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรืออื่นๆ 5,000 บาท ขึ้นไป

2

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่
OCEAN CLUB APPLICATION1

ซื้อประกันภัยตามที่บริษัทกำหนด


 • รับ 1 สิทธิ์

  เมื่อซื้อเบี้ยประกันภัยรวม ทุกๆ 10,000 บาท ที่ชำระ 5 ปี ขึ้นไป

 • พิเศษ!

  รับสิทธิ์ 2 เท่า


  เมื่อซื้อ CI SUPER PROTECT 10,000 บาท ขึ้นไป หรือแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรืออื่นๆ 5,000 บาท ขึ้นไป

2

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ OCEAN CLUB APPLICATION


1. สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอเอาประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทฯ ตามแบบที่กำหนด พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก โดยบริษัทฯ ต้องได้รับใบคำขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

2. สำหรับแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประเภทสามัญและอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

3. เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล

3.1 สำหรับกรมธรรม์ที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม คำนวณสิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยเบี้ยประกันภัย ปีแรก งวดแรก ทุกๆ 10,000 บาท ต่อกรมธรรม์ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

3.2 สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมไม่ถึง 5,000 บาท คำนวณสิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยนำเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก นับรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์นั้นด้วย โดยทุกๆ 10,000 บาท ต่อกรมธรรม์ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

3.3 สำหรับกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์ คำนวณสิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยนำเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก นับรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์นั้นด้วย มาคูณ 2 (สอง) โดยทุกๆ 10,000 บาท ต่อกรมธรรม์ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

3.4 สำหรับแบบประกัน ซีไอ ซุเปอร์ โพรเทค (แบบประกันเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10) คำนวณสิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยนำเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก มาคูณ 2 (สอง) โดยทุกๆ 10,000 บาท ต่อกรมธรรม์ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

3.5 การคำนวณเบี้ยประกันภัยไม่คำนวณเศษเกิน และจะนำเศษเกินไปคำนวณรวมกับกรมธรรม์อื่นไม่ได้

3.6 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ ต้องเป็นการขอทำประกันภัยพร้อมกับกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น

4. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

5. เมื่อลูกค้ายื่นคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกันภัย เพื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลผ่าน Ocean Club Application โดยระบุ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ภายในวันที่ที่กำหนดไว้ใน SMS นั้น

6. ตัดสินผู้ได้รับรางวัลด้วยการจับฉลาก โดยผู้บริหารจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110 โดยมีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานขณะจับรางวัล

7. การจับสลากครั้งที่ 1 – 3 สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

8. จำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละครั้ง จะนำไปจับรางวัลในครั้งต่อไป

9. จำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมดจะนำไปรวมเพื่อลุ้นรางวัลรถยนต์ในครั้งที่ 4 อีกครั้ง

10. การจับรางวัลและประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2563

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประกาศผลวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2564 ประกาศผลวันที่ 29 มกราคม 2564

11. ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.ocean.co.th

12. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544

13. บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

14. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าป้ายทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

15. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับ

16. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

17. กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันจับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล

18. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียด รวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

19. พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ รวมถึงคณะทำงานดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

20. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

21. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่น และของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น

22. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนเเปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

23. การคำนวณจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล และการตัดสินของบริษัทฯ ในทุกกรณีถือเป็นที่สิ้นสุด

24. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 174/2563, 175/2563, 176/2563, 177/2563

25. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

26. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ซื้อก่อน มีสิทธิ์ก่อน

จับรางวัลครั้งที่สอง 22 กรกฎาคม 2563

ระยะโครงการ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี2!

05 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563

ครั้งที่ ช่วงที่ซื้อประกันภัย
และชำระเบี้ยฯ
ลงทะเบียนใน
OCEAN CLUB APP
ภายในวันที่
วันที่จับรางวัล วันประกาศผล ของรางวัล
{{ $index +1 }} {{x.date_period}} {{x.date_regis_in}} {{x.date_keep}} {{x.date_notice}} {{x.reward}}
{{x.reward_unit}}
{{x.reward_second}}
{{x.reward_second_unit}}

ซื้อประกัน OCEAN LIFE ไทยสมุทร
คุ้มครองโดนใจ และยังได้ลุ้นโชคตลอดปีหมายเหตุ: ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัย ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง