ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

   Share on facebook
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ bmw
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_bmw }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_bmw.full_name }}
          {{ arr_result_bmw.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_bmw }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_bmw.full_name }}
          {{ arrWaiver_bmw.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_bmw }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_bmw.full_name }}
          {{ arr_newresult_bmw.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_bmw }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 12
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_12 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_12.full_name }}
          {{ arr_result_12.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_12 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_12.full_name }}
          {{ arrWaiver_12.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_12 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_12.full_name }}
          {{ arr_newresult_12.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_12 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 11
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_11 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_11.full_name }}
          {{ arr_result_11.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_11 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_11.full_name }}
          {{ arrWaiver_11.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_11 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_11.full_name }}
          {{ arr_newresult_11.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_11 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 10
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_10 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_10.full_name }}
          {{ arr_result_10.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_10 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_10.full_name }}
          {{ arrWaiver_10.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_10 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_10.full_name }}
          {{ arr_newresult_10.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_10 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 9
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_9 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_9.full_name }}
          {{ arr_result_9.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_9 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_9.full_name }}
          {{ arrWaiver_9.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_9 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_9.full_name }}
          {{ arr_newresult_9.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_9 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 8
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_8 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_8.full_name }}
          {{ arr_result_8.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_8 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_8.full_name }}
          {{ arrWaiver_8.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_8 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_8.full_name }}
          {{ arr_newresult_8.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_8 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 7
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_7 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_7.full_name }}
          {{ arr_result_7.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_7 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_7.full_name }}
          {{ arrWaiver_7.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_7 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_7.full_name }}
          {{ arr_newresult_7.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_7 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_6 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_6.full_name }}
          {{ arr_result_6.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_6 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_6.full_name }}
          {{ arrWaiver_6.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_6 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_6.full_name }}
          {{ arr_newresult_6.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_6 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_5 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_5.full_name }}
          {{ arr_result_5.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_5 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_5.full_name }}
          {{ arrWaiver_5.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_5 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_5.full_name }}
          {{ arr_newresult_5.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_5 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_4 }}

รางวัลรถยนต์ Honda City รุ่น S จำนวน 1 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_4.full_name }}
          {{ arr_result_4.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (วันที่ {{ waiver_date_4 }}) ดังนี้
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_4.full_name }}
          {{ arrWaiver_4.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_4 }}) ได้แก่
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_4.full_name }}
          {{ arr_newresult_4.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_4 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_3 }}

รางวัลจี้ทองโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_3.full_name }}
          {{ arr_result_3.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 4 ท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง ดังนี้ (วันที่ {{ waiver_date_3 }})
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_3.full_name }}
          {{ arrWaiver_3.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง ลำดับถัดไปได้แก่ (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_3 }})
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_3.full_name }}
          {{ arr_newresult_3.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_3 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี3 !

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_2 }}

รางวัล จี้ทองโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_2.full_name }}
          {{ arr_result_2.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 4 ท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง ดังนี้ (วันที่ {{ waiver_date_2 }})
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_2.full_name }}
          {{ arrWaiver_2.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่ (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_2 }})
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_2.full_name }}
          {{ arr_newresult_2.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_2 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3 !

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ {{ draw_within_1 }}

รางวัล จี้ทองโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
{{ $index+1 }}. {{ arr_result_1.full_name }}
          {{ arr_result_1.policy_no }}

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 4 ท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง ดังนี้ (วันที่ {{ waiver_date_1 }})
{{ $index+1 }}. {{ arrWaiver_1.full_name }}
          {{ arrWaiver_1.policy_no }}

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่ (กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ {{ newresult_date_1 }})
{{ $index+1 }}. {{ arr_newresult_1.full_name }}
          {{ arr_newresult_1.policy_no }}


ขอให้ท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 ภายในวันที่ {{ contact_date_1 }}
ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 3. จดหมายแจ้งโชค
 4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

หมายเหตุ
 1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ
 2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
 3. กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล
 4. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544
 5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าป้ายทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00น. ยกเว้นวันหยุด