OCEAN CLUB พิเศษมอบส่วนลดค่าห้องพัก และค่ายารักษา | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCEAN CLUB พิเศษมอบส่วนลดค่าห้องพัก และค่ายารักษา

สุขภาพดีรับปีใหม่ กับ Ocean Club พิเศษมอบส่วนลดค่ายาและค่าห้องพัก สำหรับลูกค้าสมาชิก Ocean Club ดังนี้ 

โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา จ.หนองคาย
   >> พิเศษ รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี และค่า IPD ตามที่กำหนด เท่านั้น

        รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
   >> พิเศษ รับส่วนลด  5% สำหรับค่ายา เท่านั้น
        
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ
   >> พิเศษ รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักรวมอาหาร  เท่านั้น
   >> พิเศษ รับส่วนลด 5 % สำหรับ ค่ายา ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ยกเว้นค่ายารายการพิเศษ 
หมายเหตุ เฉพาะชำระเงินสดเท่านั้น
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย จ.สุโขทัย
   
 >> พิเศษ รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก และค่ายา เท่านั้น 
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
   
>> พิเศษ รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา และค่าทันตกรรม (ผู้ป่วยนอก) เฉพาะขูดหินปูน อุดฟันและถอนฟัน เท่านั้น
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลการุญเวช จ.ปทุมธานี 
 
  >> พิเศษ
 รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก และค่ายา เท่านั้น
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพฯ 
  
 >> พิเศษ รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา ค่าห้องพัก และค่าอาหาร ตามที่กำหนด เท่านั้น
      
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
  >> พิเศษ รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา ค่าห้องพัก และค่าอาหาร ตามที่กำหนด เท่านั้น
     
 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  >> พิเศษ รับส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน และค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตามที่กำหนด เท่านั้น
      
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 
โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
   >> พิเศษ รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา ค่าห้องพัก ค่า Lab ค่า X-Ray (ธรรมดา) ยกเว้นค่าแพทย์ 
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี
  >>  พิเศษ รับส่วนลด 10% สำหรับ ค้่าห้องพัก *ยกเว้น ห้อง ICU/CCU/NICU/PICU ตามที่กำหนด
             รับส่วนลด 10% สำหรับ ค่ายา ตามที่กำหนด *ยกเว้น วัคซีนและหมวดยาพิเศษ ตามที่กำหนด
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  >>  พิเศษ 5% สำหรับค่าห้องพักและ ค่ายา ตามที่กำหนด เท่านัั้น
       รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ
  >>  พิเศษ 5% สำหรับค่าห้องพัก ค่ายา ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิษัติการ ตามที่กำหนด
       หมายเหตุ (ยกเว้นยาพิเศษ, เอกซเรย์พิเศษ,ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพิเศษ, ทันตกรรม, ค่าแพทย์, ค่าบริการ และรายการเหมาจ่าย)

       รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
  • เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
7. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางผู้ให้บริการ ตามที่กำหนด เท่านั้น

13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสุมรปีะกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.