โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย

สุขภาพ

ระยะเวลา

1 ก.พ.-31 ธ.ค. 2565

ติดต่อ

โทร 0 2207 8888

ราคาพิเศษ
จ่ายเพียง

4,700 บาท

รายละเอียด

โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย


พิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB กับ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีในราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี  จ่ายเพียง 4,700 บาท (ชำระค่าบริการเงินสดหรือบัตรเครดิต)
โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
กรุณานัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่าน Contact Center โทร. 1719 (24ชม.) หรือ 02-310-3000
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ที่อยู่ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย

ที่อยู่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: 1719 (24ชม.) หรือ 02-310-3000

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

No.

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

Program
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE)  /
2 ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)  /
3 ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด (Complete Blood Count)  /
4 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose (FBS)) /
5 ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด  (Cholesterol)  /
6 ตรวจระดับไมมันไตรกลีเซอไรดโมเลือด (Triglyceride) /
7 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL-Cholesterol)  /
8 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol (direct)) /
9 ตรวจการทํางานของตับ (เอ็นไซม์) (SGOT)  /
10 ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)  /
11 ตรวจการทํางานของตับอย่างละเอียด ALP (Alkaline Phosphatase)  /
12 ตรวจการทํางานของไต BUN (Blood Urea Nitrogen (BUN)) /
13 ตรวจการทํางานของไต Creatinine (Creatinine (plus GFR))  /
14 ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)  /
15 ตรวจเอ็กซ์เรย์  (Chest PA)  /
16 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG)  /
17 สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Report Book)  /
18 คูปองอาหาร (Meal Coupon) /
  ราคาปกติ (บาท) 15,250
  ราคาพิเศษ (บาท) 4,700

หมายเหตุ
1. กรุณานัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่าน Contact Center โทร. 1719 (24ชม.) หรือ 02-310-3000 
2. ลูกค้าสามารถสถานที่ตรวจ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น 3 อาคาร BGH โซน B เท่านั้น ทุกวัน เวลา 07.00 - 15.00 น.
3. การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ปกติประกอบด้วย VA Autorefract, Tonometer, Color Blindness Test และจักษุแพทย์ ตรวจสุขภาพตา ซึ่งรายการตรวจค่า โดยจักษุแพทย์ในโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นแตกต่างจากการตรวจราคาปกติคือ เพิ่ม Mydriatic fundus Camera

 

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
สำหรับลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB เท่านั้น​ เพื่อรับสิทธิพิเศษจ่ายในราคาพิเศษ

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. แสดงบัตรสมาชิก OCEAN CLUB (บัตรสมาชิก OCEAN CLUB Card หรือ Virtual Card บน Mobile)
 2. แสดงบัตรสมาชิก พร้อมบัตรประชาชนทุกครั้ง

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 3. ของรางวัลสามารถใช้ภายในระยะเวลา และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
 4. หากของรางวัลหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้ ไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืนของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 5. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 6. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ