สนับสนุน "มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์"

เหรียญโอชิ 100 เหรียญ มีค่าเท่ากับ 10 บาท

กิจกรรม

ระยะเวลา

1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565

ติดต่อ

โทร : 092 962 9524

สนับสนุนโครงการ ใช้ OCHI COIN

100 เหรียญ

รายละเอียด

Saturday School Foundation

WHO WE ARE   

มูลนิธิด้านการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนในสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าที่จะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและสังคมของเขา

HOW WE BECOME SATURDAY SCHOOL

เมื่อปี พ.ศ. 2557 คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร หรือที่รู้จักกันในนาม ครูยีราฟ ได้มีโอกาสไปเป็นครูในโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ระหว่างการสอน ครูยีราฟได้ตระหนักว่าระบบและสิ่งแวดล้อมในการเรียน ยังไม่สามารถทำให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ เช่น การเรียนและวัดผลจากวิชาบังคับเพียงอย่างเดียว เป็นต้น

ครูยีราฟจึงริเริ่มโครงการ Saturday School จากแนวคิดที่ว่า การออกแบบการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของคนในระบบการศึกษาเท่านั้น แต่ทุกคนในสังคมสามารถช่วยกันออกแบบการศึกษาได้

ครูยีราฟจึงเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไป โดยเริ่มจากคนรู้จักที่มีความสามารถมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่โรงเรียนในเช้าวันเสาร์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งอาสาสมัครและเด็ก ๆและยังพบว่าอาสาสมัครไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่เด็ก ๆ สนุกสนานและกระตือรือร้นกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ทำให้ครูยีราฟคิดขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่น ๆ อีกมากมายในเวลาต่อมา

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา จากโครงการได้ถูกพัฒนาเป็นมูลนิธิ โดยปัจจุบันมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมกว่า 27 โรงเรียน ทั่วกรุงเทพมหานครและอีก 1 พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครที่เข้าร่วมได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเป็นผู้สร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้กับผู้อื่น นอกจากนี้ Saturday Schoolยังมีโครงการอีกมากมายภายใต้มูลนิธิ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก และการศึกษาไทยในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันทางมูลนิธิได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งสิ้น 1,972 คนละมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กจำนวน 7,066 คน และกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กในวงกว้างขึ้น ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

VISION

ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยเด็กที่กล้าจะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและสังคมของเขา

MISSION

เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

GOALS OF STUDENTS

 1. การรับรู้และเข้าใจตนเอง = การรับรู้ และเข้าใจว่า ตนเองกำลังคิด ทำ หรือ รู้สึกอะไร รวมถึงการรับรู้ และ เข้าใจจุดเด่นจุดด้อย สิ่งที่ตนให้คุณค่า และ ความสนใจของตนเอง
 2. ความคิดแบบพัฒนาได้ = ความเชื่อ และความเข้าใจ ว่าความสามารถ และ สติปัญญาเป็นสิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง ได้ โดยการให้เวลาและ ความพยายาม
 3. การล้มแล้วลุก  = ความสามารถที่จะปรับตัว และ ฟื้นตัว เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก มีแรงกดดัน หรือ ความเครียดสูง หรือ เมื่อเจอกับความล้มเหลว
 4. พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม  = พฤติกรรมที่ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและสิ่งรอบตัว

WHAT WE DO

Base target group

 • เด็กมัธยมต้นในโรงเรียนขยายโอกาสที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงวิชานอกห้องเรียนที่พวกเขาสนใจ
 • คนทั่วไปที่ต้องการขับเคลื่อนการศึกษาไทยผ่านความถนัดและความสนใจของตัวเอง

Base Project

Saturday School Main Season วิชานอกห้องเรียนที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ปลดล็อคความสามารถ ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง และกล้าค้นหาและเดินตามความฝันของตนเอง พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมของเขาด้วยตัวเขาเอง โดยมีอาสาสมัครผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ คอยให้คำแนะนำ และส่งต่อองค์ความรู้ที่มีให้กับเด็กตลอดระยะเวลาในการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ (ทุกๆวันเสาร์) ซึ่งวันเสาร์สุดท้ายจะเป็นวันแสดงผลงาน หรือวัน Big Day ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนรู้มาต่อสาธารณชน

 • Saturday School Community Project การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ใส่ใจสังคม (Active citizenship) ให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การวางแผนแก้ไขสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ การส่งเสริมภูมิปัญญาที่มีค่าในพื้นที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาสังคมที่เขาอยู่ด้วยตัวเขาเอง
 • Saturday School Student Support การช่วยสานฝันให้กับเด็ก สู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ผ่านระบบพี่เลี้ยง โดยอาสาสมัครจะให้จะช่วยให้คำปรึกษาในการวางแผนอนาคต ช่วยชี้แนะแนวทางที่เป็นไปได้ให้กับเด็กให้สามารถไปถึงความฝันได้และได้กลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมของเขาเองต่อไป
 • Saturday School International คุยสนุกกับชาวต่างชาติ ทำลายกำแพงทางภาษาโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวขับเคลื่อนความสนใจของน้อง ๆ โดยอาสาสมัครจากหลากหลายเชื้อชาติ
 • Saturday Film การพัฒนาศักยภาพทางด้านสื่อให้กับเด็ก ผ่านรูปแบบค่าย ที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
 • Saturday School from Home การส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือออนไลน์ให้กับคุณครูในระบบการศึกษา โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อโลกเผชิญวิกฤต "โควิด-19" ที่คุณครูยังไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือการสอนผ่านเทคโนโลยี หรือการสอนออนไลน์
 • Saturn V การจับมือร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปด้วยกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรม Co Creation อาทิ ค่าย หลักสูตร เวิร์คช้อป เป็นต้น
 • Little Master โรงเรียนสอนวิชานอกห้องเรียนของเด็กยุคใหม่ ที่จะเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเด็กทุกคน โดยทีมงานคุณครูรุ่นใหม่ไฟแรงที่รักในการสอน ที่พร้อมผลักดันเด็กทุกคนให้มุ่งหน้าทำตามความฝันของตัวเอง
 • Saturday School Expansion ต่อยอด ขยายผลลัพธ์จากโครงการ Saturday School ในกรุงเทพฯ ไปสู่โรงเรียนในแต่ละจังหวัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ มีโอกาสในทดลองค้นหาหาตัวเอง ผ่านวิชานอกห้องเรียนที่สอนโดยครูอาสาในแต่ละพื้นที่

WHAT HAS BEEN DONE SO FAR

 1. อาสาสมัคร 1,972 คน
 2. เด็ก 7,066 คน
 3. โรงเรียน/ชุมชน 28 พื้นที่ (กรุงเทพ 27 + ภูเก็ต 1)

เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 1. สำหรับผู้ใช้ OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี OCEAN CLUB APP สามารถดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP ได้ที่

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. เข้าใช้งาน OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. กดที่เมนู “เพิ่ม OCHI COIN”
 3. เข้าเมนูย่อย “กิจกรรม”
 4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการบริจาค
 5. กด “บริจาค” ใช้ OCHI COIN 100 เหรียญ

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เมื่อกดบริจาคผ่านทาง OCEAN CLUB APP แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ