คำถามพบบ่อย | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คำถามพบบ่อย

สามารถชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทางใดได้บ้าง

- ชำระโดยตรงที่บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ เช็คสั่งจ่าย "บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ที่ศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาทั่วประเทศ

- ชำระด้วยบัตรเครดิต (บัตรวีซ่า / บัตรมาสเตอร์)
ท่านสามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ไปชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และอีก 67 สาขาทั่วประเทศ

- ชำระผ่านตัวแทนบริษัทฯ
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านตัวแทนของบริษัทฯ โดยชำระเป็นเงินสด หรือ เช็คสั่งจ่าย "บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" 

- ชำระด้วยเช็คไปรษณีย์ธนาณัติ ส่งทางไปรษณีย์
      -  ท่านสามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ส่วนที่ 1 ส่งไปยังบริษัท ฯ ทางไปรษณีย์ พร้อมกับเอกสารการชำระเงินซึ่งสามารถเลือกชำระได้ดังนี้
      -  ชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย "บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมเช็ค และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
      -  ชำระเป็นดร๊าฟ/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมเช็ค และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"

- ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven และจุดบริการ
ท่านสามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมแถบบาร์โค้ด ชำระเบี้ยประกันภัยที่ร้าน 7-Eleven และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ 

- ชำระผ่าน M Pay
ท่านสามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมแถบบาร์โค้ด ชำระเบี้ยประกันภัยที่ M Pay ทุกสาขาทั่วประเทศ

- ชำระด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

     กรณีชำระโดยใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย
      -  ท่านสามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยไม่เสียค่าบริการ ที่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์, ธนาคารธนชาต และ ธนาคารออมสิน
      -  ท่านสามารถใช้ใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยเสียค่าบริการที่ธนาคารธกส. (ค่าบริการ 10.-/15.-)

     กรณีชำระโดยไม่มีใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย
      -  ท่านสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยกรอกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการใด ๆ ที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร 4 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย

- ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวัน โดยยื่นเอกสารล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้ 5 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารออมสิน

- ชำระโดยบัตร ATM
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร 5 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย 

- ชำระผ่านธนาคารทาง Internet Banking (Web Site)
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านธนาคาร ทาง Internet Banking ของธนาคาร 5 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

- เปลียนแปลง ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกัน
ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานทางราชการ โดยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย กรมธรรม์, เอกสารการเปลี่ยนแปลงของทางราชการ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลแล้ว) ติดต่อดำเนินการได้ที่ไทยสมุทรทุกสาขาทั่วประเทศ

- เปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ผู้รับประโยชน์
ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ โดยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย กรมธรรม์, สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์คนใหม่ ติดต่อดำเนินการได้ที่ไทยสมุทรทุกสาขาทั่วประเทศ

- เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์
ไทยสมุทรเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ โดยท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2207 8888 ได้ทันที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ต้องการซื้อสัญญาเพิ่มเติมจะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ภายหลังเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง โดยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ พร้อมเอกสารประกอบด้วยกรมธรรม์, สำเนาบัตรประชาชน, ผลการตรวจสุขภาพกรณีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ ติดต่อดำเนินการได้ที่ไทยสมุทรทุกสาขาทั่วประเทศ

การกู้กรมธรรม์ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ท่านสามารถขอใช้สิทธิกู้เงินตามกรมธรรม์ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้น โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัท พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย กรมธรรม์, สำเนาบัตรประชาชน ติดต่อดำเนินการได้ที่ไทยสมุทรทุกสาขาทั่วประเทศ

การขอต่ออายุกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ท่านสามารถต่ออายุสัญญากรมธรรม์ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดผล หรือวันที่ปิดบัญชีใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ โดยยื่นคำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ พร้อมเอกสารประกอบด้วย กรมธรรม์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, คำแถลงสุขภาพ ติดต่อดำเนินการได้ที่ไทยสมุทรทุกสาขาทั่วประเทศ 

กรมธรรม์หาย ต้องการออกกรมธรรม์ใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ท่านสามารถขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ โดยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์, ใบแจ้งความที่ระบุชื่อบริษัท และเลขที่กรมธรรม์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อดำเนินการได้ที่ไทยสมุทรทุกสาขาทั่วประเทศ

ต้องการขอรับเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อขอรับเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ได้ที่ไทยสมุทรทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากเกินจากวันที่กำหนด บริษัท ฯ จะจัดส่งเช็คไปให้ตามที่อยู่

ต้องการสมัครเป็นสมาชิก Ocean Club ต้องทำอย่างไร

ผู้ถือกรมธรรม์ของไทยสมุทรสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก Ocean Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงกรอกใบสมัครที่สาขาไทยสมุทรทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่บริการท่าน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Ocean Club มีอะไรบ้าง

สมาชิก Ocean Club จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ส่วนลดโรงพยาบาล, ร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ฯลฯ

ข้อควรทราบและปฏิบัติในการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม สำหรับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ระบุรายละเอียดทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งรายละเอียดด้านผู้เอาประกันภัย แพทย์ และตัวแทนประกันชีวิต โดยต้องเซ็นชื่อเรียกร้องในใบมอบฉันทะ ทุกครั้ง (ต้องเป็นลายเซ็นแบบเดียวกับที่เคยให้ไว้เมื่อสมัครทำประกัน) หากไม่สามารถเซ็นชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ และระบุว่าเป็นนิ้วมือข้างใด พร้อมพยาน เซ็นรับรอง 2 ท่าน และในส่วนด้านแพทย์ต้องได้รับการประทับตราของโรงพยาบาลนั้น ๆ ด้วย

ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จรับเงินคืนเพื่อนำไปเบิกต่อที่อื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

"แจ้งความประสงค์ต้องการขอใบเสร็จรับเงินคืน แนบเรื่องมาพร้อมกันกับการส่งเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยสินไหม

- กรณีบริษัทจ่ายค่าชดเชยฯ ให้ไม่เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน บริษัทจะคืนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ โดยจะประทับตรารับรองการจ่ายลงใน ใบเสร็จรับเงิน
- กรณีบริษัทจ่ายค่าชดเชยฯ ให้เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินแล้ว ทางฝ่ายสินไหมจะไม่คืนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ แต่จะสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมประทับตรารับรองการจ่ายคืนให้เท่านั้น"

จะใช้สิทธิ์บัตร Health Care ได้ที่ใดบ้าง

"ท่านสามารถใช้บัตร Health Care ที่ออกโดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการถึง 283 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ ต.ค. 58) เพียงแสดงบัตร Health Care และบัตรประชาชนที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกัน เพื่อขอใช้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่าย (คลิก)"

ต้องการแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมต้องดำเนินการอย่างไร

"สามารถ Download แบบฟอร์มเรียกสินไหมได้จาก หัวข้อดาวน์โหลด ต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสินไหม (คลิก)"

ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่

ไม่จำเป็น ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุและจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัครอยู่ภายใน กฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถที่จะขอเอาประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้

ผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์คือใคร เปลี่ยนแปลงได้ไหม

ผู้รับประโยชน์คือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรส กับผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทาง www.ocean.co.th จะติดต่อลูกค้าผ่านทางอีเมล์ SMS และทางโทรศัพท์ ถ้าหากลูกค้าต้องการติดต่อทาง
www.ocean.co.th ติดต่อได้ทาง Private Chat หรือทางอีเมล์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ocean.co.th
ลูกค้าสามารถเข้า www.ocean.co.th ค้นหาสินค้า บริการต่างๆ ของบริษัทถ้าต้องการรับข้อมูลข่าวสาร
โปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท ลูกค้าสามารถลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ www.ocean.co.th

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งทางบริษัทฯ
จะรวบรวมข้อมูล เช่น วัน เวลา ที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

ทาง www.ocean.co.th จะตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกที่เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยของเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ จะใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
บริษัทติดตันงระบบ "คุกกี้" (cookie) เพื่อรวบรวมข้อมูลของสมาชิก ดังนี้
·  หมายเลขไอพี(IP Address)
·  ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
·  Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
·  เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
·  เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท (Referring Website)

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลของสมาชิก ทาง www.ocean.co.th จะรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
บริการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลในการสมัครสมาชิก ดังนี้
·  ชื่อ – นามสกุล
·  ที่อยู่
·  E-mail หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลข FAX
·  หมายเลขบัตรประจำาตัวประชาชน
·  ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันภัย
ซึ่งข้อมูลของสมาชิกทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมไว้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เมื่อสมาชิกได้ส่งอีเมล์มายังบริษัท ทางบริษัทจะรวบรวม
การสนทนาดังกล่าวไว้ เพื่อตรวจสอบการสนทนาระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ว่าข้อสงสัยนั้นได้
รับคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทาง www.ocean.co.th จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้แก่บุคคลภายนอก กรณีที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวของสมาชิกให้แก่องค์กรอื่นๆ ต่อเมื่อ
1.สมาชิกให้อำนาจเว็บไซต์บริษัทฯ ดำเนินการแทน หรือ
2.ข้อมูลที่ส่งนั้น ส่งเพื่อช่วยในการเริ่มต้นธุรกรรมของสมาชิกให้สำเร็จลุล่วง หรือ
3.การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
เช่น www.ocean.co.th ได้รับการร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งทาง www.ocean.co.th จะแจ้งให้สมาชิกทราบเมื่อมีการร้องขอทุกครั้ง

กรณี www.ocean.co.th ทำข้อตกลงร่วมกับผู้บริการภายนอก(Third Party) เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์(e-commerce) ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่เข้ามาดำเนินงานกับบริษัทฯ หรือเข้ามาในนามบริษัทนั้น จะ
ต้องรักษาความลับของสมาชิก www.ocean.co.th ไว้เป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กระบวนการรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูล
เว็บไซต์ www.ocean.co.th มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย โดยเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.ocean.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจของสมาชิก โดยบริษัทฯ จะมีกระบวนการใน
แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูล ด้วยวิธิีดังนี้
·  ทาง Private Chat หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
·  ส่งเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลมายังอีเมล์ www.ocean.co.th
·  ทางโทรศัพท์ 02-207-8844

การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
เว็บไซต์ www.ocean.co.th มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้านเทคนิค โปรแกรม โดยยืนยันข้อมูลจาก
หมายเลขบัตรประชาชน

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.