เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Healthy Rewards

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องถือกรมธรรม์ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ดังนี้
  1. แบบประกันซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10)
  2. สัญญาหลัก ซึ่งแนบสัญญาเพิ่มเติม ดังนี้
   1. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC)
   2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย (HC เหมาจ่าย)
   3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI)
   4. ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) (CI50)
   5. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB)
  โดยต้องมีเบี้ยประกันภัยรวม ขั้นต่ำ 30,000 บาท จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และกรมธรรม์จะต้องมีสถานะมีผลบังคับ โดยพิจารณา ณ วันที่ตัดสินได้รับรางวัล และต้องพ้นระยะเวลา Free Look ไปแล้ว

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ www.ocean.co.th/cisuperprotect/promotion/healthyrewards/register เท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และแนบผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดฯ (ผลตรวจสุขภาพไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ส่งผลให้บริษัท และจะต้องส่งผลตรวจถึงบริษัท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ)
 3. การแจ้งผลการพิจารณา จะแจ้งทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท เท่านั้น

เกณฑ์ผลตรวจสุขภาพที่บริษัท กำหนด
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดครบทุกข้อ จึงจะได้รับการพิจารณารางวัล โดยเกณฑ์ผลตรวจสุขภาพที่บริษัท กำหนด มีดังนี้
รายละเอียด เกณฑ์ : สุขภาพดี
BMI (ดัชนีมวลกาย) 20-25
Blood Pressure – Systolic (ความดันโลหิตค่าบน) 90-124
Blood Pressure – Diastolic (ความดันโลหิตค่าล่าง) 60-85
Cholesterol โคเลสเตอรอล <190
Triglyceride ไตรกลีเซอร์ไรด์ <140
SGOT ค่าตับ ชาย 8-40 หญิง 7-30
Gamma GT ค่าตับ (GGT) ชาย 6-35 หญิง 4-30
HDL ไขมันดี >60
LDL ไขมันไม่ดี <100
ค่าน้ำตาล Blood Sugar*
ระดับน้ำตาลเฉลี่ย HbA1c*
* เลือกค่าใดค่าหนึ่ง กรณีมีทั้งสองค่าให้ใช้ค่า HbA1c
Blood Sugar : <90
HbA1c : <5.0

ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
  กรณีที่ผู้ลงทะเบียน ได้ E-mail แจ้งผลการพิจารณาจากบริษัทว่าผลตรวจสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจะดำเนินการส่ง Cashback Voucher ให้กับผู้ลงทะเทียน ไปตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
  โดยการพิจารณาของรางวัลจะพิจารณาตามเบี้ยประกันภัยต่อ 1 กรมธรรม์ ดังนี้
เบี้ยประกันภัย (ต่อ 1 กรมธรรม์) Cashback Voucher มูลค่า
30,000 - 99,999 บาท 300 บาท
100,000 - 499,999 บาท 2,000 บาท
500,000 - 999,999 บาท 20,000 บาท
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000 บาท

เงื่อนไข
 1. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ามูลค่าของรางวัลจะครบจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งผลตรวจสุขภาพได้มากกว่า 1 ครั้ง กรณีที่ถือกรมธรรม์ตามที่กำหนดมากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยแต่ละกรมธรรม์ต้องมีเบี้ยประกันภัยรวมไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
 3. เมื่อการลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในข้อตกลงที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
 4. บริษัทจะประกาศผลรางวัลทาง E-mail และจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 5. รางวัลทุก ๆ รางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการลงทะเบียนครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าผู้ลงทะเบียนปลอมแปลงเอกสารผลตรวจสุขภาพ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่บริษัท บริษัท สามารถตัดสิทธิ์รับรางวัลได้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2207-8888 ในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Healthy Rewards

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องถือกรมธรรม์ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ดังนี้
  1. แบบประกันซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10)
  2. สัญญาหลัก ซึ่งแนบสัญญาเพิ่มเติม ดังนี้
   1. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC)
   2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย (HC เหมาจ่าย)
   3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI)
   4. ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) (CI50)
   5. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB)
  โดยต้องมีเบี้ยประกันภัยรวม ขั้นต่ำ 30,000 บาท จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และกรมธรรม์จะต้องมีสถานะมีผลบังคับ โดยพิจารณา ณ วันที่ตัดสินได้รับรางวัล และต้องพ้นระยะเวลา Free Look ไปแล้ว

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ www.ocean.co.th/cisuperprotect/promotion/healthyrewards เท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และแนบผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดฯ (ผลตรวจสุขภาพไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ส่งผลให้บริษัท และจะต้องส่งผลตรวจถึงบริษัท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ)
 3. การแจ้งผลการพิจารณา จะแจ้งทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท เท่านั้น

เกณฑ์ผลตรวจสุขภาพที่บริษัท กำหนด
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดครบทุกข้อ จึงจะได้รับการพิจารณารางวัล โดยเกณฑ์ผลตรวจสุขภาพที่บริษัท กำหนด มีดังนี้
รายละเอียด เกณฑ์ : สุขภาพดี
BMI (ดัชนีมวลกาย) 20-25
Blood Pressure – Systolic (ความดันโลหิตค่าบน) 90-124
Blood Pressure – Diastolic (ความดันโลหิตค่าล่าง) 60-85
Cholesterol โคเลสเตอรอล <190
Triglyceride ไตรกลีเซอร์ไรด์ <140
SGOT ค่าตับ ชาย 8-40 หญิง 7-30
Gamma GT ค่าตับ (GGT) ชาย 6-35 หญิง 4-30
HDL ไขมันดี >60
LDL ไขมันไม่ดี <100
ค่าน้ำตาล Blood Sugar*
ระดับน้ำตาลเฉลี่ย HbA1c*
* เลือกค่าใดค่าหนึ่ง กรณีมีทั้งสองค่าให้ใช้ค่า HbA1c
Blood Sugar : <90
HbA1c : <5.0

ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
  กรณีที่ผู้ลงทะเบียน ได้ E-mail แจ้งผลการพิจารณาจากบริษัทว่าผลตรวจสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจะดำเนินการส่ง Cashback Voucher ให้กับผู้ลงทะเทียน ไปตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
  โดยการพิจารณาของรางวัลจะพิจารณาตามเบี้ยประกันภัยต่อ 1 กรมธรรม์ ดังนี้
เบี้ยประกันภัย (ต่อ 1 กรมธรรม์) Cashback Voucher มูลค่า
30,000 - 99,999 บาท 300 บาท
100,000 - 499,999 บาท 2,000 บาท
500,000 - 999,999 บาท 20,000 บาท
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000 บาท

เงื่อนไข
 1. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ามูลค่าของรางวัลจะครบจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งผลตรวจสุขภาพได้มากกว่า 1 ครั้ง กรณีที่ถือกรมธรรม์ตามที่กำหนดมากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยแต่ละกรมธรรม์ต้องมีเบี้ยประกันภัยรวมไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
 3. เมื่อการลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในข้อตกลงที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
 4. บริษัทจะประกาศผลรางวัลทาง E-mail และจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 5. รางวัลทุก ๆ รางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการลงทะเบียนครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าผู้ลงทะเบียนปลอมแปลงเอกสารผลตรวจสุขภาพ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่บริษัท บริษัท สามารถตัดสิทธิ์รับรางวัลได้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2207-8888 ในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
รับ Cashback Voucher สูงสุด 50,000 บาท
ง่ายๆแค่ส่งผลสุขภาพตามขั้นตอน step1 step2 step3 step4 step5
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Healthy Rewards

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องถือกรมธรรม์ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ดังนี้
  1. แบบประกันซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10)
  2. สัญญาหลัก ซึ่งแนบสัญญาเพิ่มเติม ดังนี้
   1. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC)
   2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย (HC เหมาจ่าย)
   3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI)
   4. ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) (CI50)
   5. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB)
  โดยต้องมีเบี้ยประกันภัยรวม ขั้นต่ำ 30,000 บาท จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และกรมธรรม์จะต้องมีสถานะมีผลบังคับ โดยพิจารณา ณ วันที่ตัดสินได้รับรางวัล และต้องพ้นระยะเวลา Free Look ไปแล้ว

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ www.ocean.co.th/cisuperprotect/promotion/healthyrewards เท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และแนบผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดฯ (ผลตรวจสุขภาพไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ส่งผลให้บริษัท และจะต้องส่งผลตรวจถึงบริษัท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ)
 3. การแจ้งผลการพิจารณา จะแจ้งทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท เท่านั้น

เกณฑ์ผลตรวจสุขภาพที่บริษัท กำหนด
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดครบทุกข้อ จึงจะได้รับการพิจารณารางวัล โดยเกณฑ์ผลตรวจสุขภาพที่บริษัท กำหนด มีดังนี้
รายละเอียด เกณฑ์ : สุขภาพดี
BMI (ดัชนีมวลกาย) 20-25
Blood Pressure – Systolic (ความดันโลหิตค่าบน) 90-124
Blood Pressure – Diastolic (ความดันโลหิตค่าล่าง) 60-85
Cholesterol โคเลสเตอรอล <190
Triglyceride ไตรกลีเซอร์ไรด์ <140
SGOT ค่าตับ ชาย 8-40 หญิง 7-30
Gamma GT ค่าตับ (GGT) ชาย 6-35 หญิง 4-30
HDL ไขมันดี >60
LDL ไขมันไม่ดี <100
ค่าน้ำตาล Blood Sugar*
ระดับน้ำตาลเฉลี่ย HbA1c*
* เลือกค่าใดค่าหนึ่ง กรณีมีทั้งสองค่าให้ใช้ค่า HbA1c
Blood Sugar : <90
HbA1c : <5.0

ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
  กรณีที่ผู้ลงทะเบียน ได้ E-mail แจ้งผลการพิจารณาจากบริษัทว่าผลตรวจสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจะดำเนินการส่ง Cashback Voucher ให้กับผู้ลงทะเทียน ไปตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
  โดยการพิจารณาของรางวัลจะพิจารณาตามเบี้ยประกันภัยต่อ 1 กรมธรรม์ ดังนี้
เบี้ยประกันภัย (ต่อ 1 กรมธรรม์) Cashback Voucher มูลค่า
30,000 - 99,999 บาท 300 บาท
100,000 - 499,999 บาท 2,000 บาท
500,000 - 999,999 บาท 20,000 บาท
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000 บาท

เงื่อนไข
 1. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ามูลค่าของรางวัลจะครบจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งผลตรวจสุขภาพได้มากกว่า 1 ครั้ง กรณีที่ถือกรมธรรม์ตามที่กำหนดมากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยแต่ละกรมธรรม์ต้องมีเบี้ยประกันภัยรวมไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
 3. เมื่อการลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในข้อตกลงที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
 4. บริษัทจะประกาศผลรางวัลทาง E-mail และจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 5. รางวัลทุก ๆ รางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการลงทะเบียนครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าผู้ลงทะเบียนปลอมแปลงเอกสารผลตรวจสุขภาพ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่บริษัท บริษัท สามารถตัดสิทธิ์รับรางวัลได้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2207-8888 ในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์