เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Garmin

ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
  ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องถือกรมธรรม์แบบประกัน ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10) ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และชำระเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ และต้องพ้นระยะเวลา Free Look แล้วเท่านั้น

ของรางวัล
  กรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์รับรางวัล จะได้รับนาฬิกา Garmin รุ่น Instinct มูลค่า 11,500 บาท จำนวน 1 เรือน / 1 กรมธรรม์ / 1 ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท โทรติดต่อไปแจ้งสิทธิ์และขอข้อมูลในการจัดส่งของรางวัล (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

เงื่อนไข
 1. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ามูลค่าของรางวัลจะครบจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 2. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องถือกรมธรรม์แบบประกัน ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10) ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และชำระเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ และต้องพ้นระยะเวลา Free Look แล้วเท่านั้น
 3. ของรางวัลมีจำนวน 20 ชิ้นเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะคัดเลือกจากตามลำดับการซื้อแบบประกัน ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 4. บริษัท จะโทรติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อแจ้งสิทธิ์ได้รับรางวัลและขอข้อมูลในการจัดส่งของรางวัล
 5. รางวัลทุก ๆ รางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการลงทะเบียนครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2207-8888 ในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Garmin

ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
  ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องถือกรมธรรม์แบบประกัน ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10) ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และชำระเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ และต้องพ้นระยะเวลา Free Look แล้วเท่านั้น

ของรางวัล
  กรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์รับรางวัล จะได้รับนาฬิกา Garmin รุ่น Instinct มูลค่า 11,500 บาท จำนวน 1 เรือน / 1 กรมธรรม์ / 1 ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท โทรติดต่อไปแจ้งสิทธิ์และขอข้อมูลในการจัดส่งของรางวัล (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

เงื่อนไข
 1. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ามูลค่าของรางวัลจะครบจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 2. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องถือกรมธรรม์แบบประกัน ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10) ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และชำระเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ และต้องพ้นระยะเวลา Free Look แล้วเท่านั้น
 3. ของรางวัลมีจำนวน 20 ชิ้นเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะคัดเลือกจากตามลำดับการซื้อแบบประกัน ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 4. บริษัท จะโทรติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อแจ้งสิทธิ์ได้รับรางวัลและขอข้อมูลในการจัดส่งของรางวัล
 5. รางวัลทุก ๆ รางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการลงทะเบียนครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2207-8888 ในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
step1 step2 step3 step4 step5
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Garmin

ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
  ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องถือกรมธรรม์แบบประกัน ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10) ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และชำระเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ และต้องพ้นระยะเวลา Free Look แล้วเท่านั้น

ของรางวัล
  กรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์รับรางวัล จะได้รับนาฬิกา Garmin รุ่น Instinct มูลค่า 11,500 บาท จำนวน 1 เรือน / 1 กรมธรรม์ / 1 ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท โทรติดต่อไปแจ้งสิทธิ์และขอข้อมูลในการจัดส่งของรางวัล (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

เงื่อนไข
 1. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ามูลค่าของรางวัลจะครบจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 2. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องถือกรมธรรม์แบบประกัน ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค (แบบประกันภัยเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10) ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และชำระเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ และต้องพ้นระยะเวลา Free Look แล้วเท่านั้น
 3. ของรางวัลมีจำนวน 20 ชิ้นเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะคัดเลือกจากตามลำดับการซื้อแบบประกัน ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 4. บริษัท จะโทรติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อแจ้งสิทธิ์ได้รับรางวัลและขอข้อมูลในการจัดส่งของรางวัล
 5. รางวัลทุก ๆ รางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการลงทะเบียนครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2207-8888 ในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์