ลองคำนวณเบี้ยประกันภัย CI SUPER PROTECT

เบี้ยประกันคงที่ ตลอด 10 ปี
ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
กรุณากรอกข้อมูล
• เพศ :
ชาย
หญิง
• อายุ :
ปี
• เลือกชำระเบี้ยประกันภัย :
• เลือกความคุ้มครองที่ต้องการ :
ผลการคำนวณเบี้ย
เบี้ยคงที่ตลอด 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
เบี้ยประกันภัย 1,156 บาท/เดือน
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต
• ทั่วไปรับ 200,000 บาท
• จากอุบัติเหตุรับรวม 400,000 บาท
• จากอุบัติเหตุสาธารณะรับรวม 600,000 บาท
หรือ ตรวจพบโรคมะเร็ง + โรคสมอง
รับ 200,000 บาท
หรือ ไม่เป็นโรค อยู่ครบกำหนดสัญญา
รับ 200,000 บาท
ทำเลยไหมครับ คลิกเลย!
ลองคำนวณเบี้ยประกันภัย CI SUPER PROTECT

เบี้ยประกันคงที่ ตลอด 10 ปี
ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
กรุณากรอกข้อมูล
• เพศ :
ชาย
หญิง
• อายุ :
ปี
• เลือกชำระเบี้ยประกันภัย :
• เลือกความคุ้มครองที่ต้องการ :
ผลการคำนวณเบี้ย
เบี้ยคงที่ตลอด 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
เบี้ยประกันภัย1,156 บาท/เดือน
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต
• ทั่วไปรับ200,000 บาท
• จากอุบัติเหตุรับรวม 400,000 บาท
• จากอุบัติเหตุสาธารณะรับรวม 600,000 บาท
หรือ ตรวจพบโรคมะเร็ง + โรคสมอง
รับ 200,000 บาท
หรือ ไม่เป็นโรค อยู่ครบกำหนดสัญญา
รับ 200,000 บาท
ทำเลยไหมครับ คลิกเลย!
ลองคำนวณเบี้ยประกันภัย
CI SUPER PROTECT

เบี้ยประกันคงที่ ตลอด 10 ปี
ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
กรุณากรอกข้อมูล
• เพศ :
ชาย
หญิง

• อายุ :
ปี

• เลือกชำระเบี้ยประกันภัย :
• เลือกความคุ้มครองที่ต้องการ :
ผลการคำนวณเบี้ย
เบี้ยคงที่ตลอด 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
เบี้ยประกันภัย 1,156 บาท/เดือน
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต
• ทั่วไปรับ 200,000 บาท
• จากอุบัติเหตุรับรวม 400,000 บาท
• จากอุบัติเหตุสาธารณะรับรวม 600,000 บาท
หรือ ตรวจพบโรคมะเร็ง + โรคสมอง
รับ 200,000 บาท
หรือ ไม่เป็นโรค อยู่ครบกำหนดสัญญา
รับ 200,000 บาท
ทำเลยไหมครับ คลิกเลย!