ซื้อคอนโดกับ โอเชี่ยน พอร์โตฟิโน่ - จอมเทียน วันนี้ !! รับความคุ้มครองสุดพิเศษจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ซื้อคอนโดกับ โอเชี่ยน พอร์โตฟิโน่ - จอมเทียน วันนี้ !! รับความคุ้มครองสุดพิเศษจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

 
 
รายละเอียดกิจกรรม  : Ocean Property  มอบของสมนาคุณ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล แก่ลูกค้า ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ Ocean Portofino
ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ของรางวัล :  กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันภัยโอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ ซูเปอร์ วีไอพี ระยะเวลา เอาประกันภัย 5 ปี รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
สำหรับ แผน 5,000,000 สำหรับลูกค้าโครงการ Ocean Portofino
คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม :
1. เป็นลูกค้า Ocean Property โครงการ Ocean Portofino ที่ซื้อและได้รับโอนกรรมสิทธิ์ จากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
2. กรณีที่ลูกค้าโครงการไม่ประสงค์จะขอทำประกันภัยสำหรับตนเอง หรือไม่สามารถทำประกันภัยได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าสามารถมอบการทำประกันภัยให้กับ บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร “บุคคล 5 ประเภท” เป็นผู้ขอเอาประกันภัยแทนก็ได้
วิธีการร่วมกิจกรรม
1. สำหรับลูกค้า Ocean Property ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการที่ร่วมรายการ และรับโอนกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน ตามที่บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
3. ดำเนินการตามขั้นตอนการขอเอาประกันภัย ตามที่บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 
! เงื่อนไขการรับของรางวัล

1.สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด

2.เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3.จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

4.บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันภัย

5.บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำเบี้ยประกันภัยไป  หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้

6.บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จะส่งมอบของรางวัล ภายใน  60 วันทำการ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจาก บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

7.รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

8.การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

9.ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

10.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

11.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอเอาประกันภัย หรือพิจารณารับประกันภัย หรือการใช้บริการหลังการรับประกันภัย

! เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1.ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3.ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

4.ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5.บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

7.ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ 

8.ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ 

9.การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

10.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โทร. 0 2207 8844 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

11.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางผู้ให้บริการ Ocean Property ได้ที่ เว็บไซต์ www.oceanproperty.co.th

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.