OCEAN LIFE ไทยสมุทร FOREVER LOVE รักกันตลอดไป ปี 4

รายละเอียดกิจกรรม : พิเศษ รหัสส่วนลด Big C สูงสุดมูลค่า 100 บาท สำหรับ ลูกค้าที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ครบกำหนดสัญญาภายในปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ฉบับใหม่

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ของรางวัล : 
1. รหัสส่วนลด Big C มูลค่า 50 บาท สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ขอทำประกันภัย และชำระเบี้ยประกันภัย น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อกรมธรรม์ ต่อปี หรือ 2. รหัสส่วนลด Big C มูลค่า 100 บาท สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ขอทำประกันภัย และชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อปี

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม :

  1. สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ หรืออุตสาหกรรมกับบริษัทครบกำหนดสัญญาภายในปี พ.ศ. 2564 ได้ยื่นขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ฉบับใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัย ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และลูกค้าได้ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
  2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมและฉบับใหม่ ต้องเป็นการขอเอาประกันผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ เท่านั้น
  3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่เป็นสมาชิก LINE : @oceanlife สามารถ Add friend ใน Line เพียง ค้นหา "@oceanlife" ที่เมนู Official Accounts
  4. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่ 
    iOS คลิก : https://apple.co/2Vlv1oV
    Android คลิก : https://bit.ly/2WZ5diD

วิธีการร่วมกิจกรรม 
1. ขอทำประกันภัย ตามเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม ที่กำหนดไว้สำหรับกิจกรรมนี้
2. วิธีการเข้าใช้งาน OCEAN CONNECT และลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
   2.1. ช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife)
        - แอด Line @Oceanlife คลิก  : https://bit.ly/3kX3yTf
            - เลือกเมนู ลงทะเบียน
        - กรอกข้อมูลลูกค้า ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน, วัน-เดือน-ปี และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ)
        - กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS (ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียน)
    2.2. ช่องทาง Ocean Club Application
        - เข้าใช้งาน Ocean Club Application
        - เข้าเมนู “เพิ่ม OCHI COIN”
        - คลิกเมนู “ลุ้นรางวัล” และคลิกที่แคมเปญ OCEAN LIFE ไทยสมุทร FOREVER LOVE รักกันตลอดไป ปี 4
        - กด “ลงทะเบียนรับสิทธิ์” และ กด “ยืนยัน”
        - กรอกข้อมูลลูกค้า ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน, วัน-เดือน-ปี และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ)
        - กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS (ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียน)
3. การคำนวณเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ นำเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่มีการขอทำพร้อมกรมธรรม์ฉบับใหม่ นำมารวมคำนวณได้
4. การคำนวณเบี้ยประกันภัยไม่คำนวณเศษเกิน และจะนำเศษเกินไปคำนวณรวมกับกรมธรรม์อื่นไม่ได้
5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น

2. ในวันที่รับของรางวัล ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในวันที่ได้รับรางวัล หากมีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือ ขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัยประกันภัยแล้วแต่กรณี บริษัทฯ สามารถหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจากเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ มีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัล

3. ของรางวัลสามารถใช้ภายในระยะเวลา และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

4. หากของรางวัลหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้ ไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืนของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

5. ต้องแสดงของรางวัล ต่อพนักงานผู้ให้บริการภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้ของรางวัลไม่สามารถนำมาใช้ได้

6. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง

7. บริษัทฯ จะมอบของรางวัล ทางข้อความ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนในการร่วมกิจกรรม ภายใน 60 วัน หลังจากที่บริษัทฯได้อนุมัติรับประกันภัย

8. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น

9. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทฯที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1756

>> ต่อที่ 2  ลุ้นทองคำ หนัก 1 สลึง เพียงลงทะเบียน OCEAN COONECT ผ่าน LINE @OCEANLIFE หรือ OCEAN CLUB APPLICATION
(แคมเปญ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3 สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต) 

>> ต่อที่ 3  ลุ้นต่อรางวัลใหญ่ รถยนต์ BMW X1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,999,000 บาท เพียงลงทะเบียน OCEAN COONECT ผ่าน LINE @OCEANLIFE หรือ OCEAN CLUB APPLICATION
(แคมเปญ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3 สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต) 
* เพียงขอทำกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ตามเงื่อนไข

! เงื่อนไขแคมเปญ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและการคำนวณสิทธิ์การลุ้นรางวัล

1.1. สำหรับลูกค้าไทยสมุทรประกันชีวิตที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับและได้ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application ได้รับ 1 สิทธิ์การลุ้นรางวัลจี้ทองคำรูปโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง

1.2. สำหรับลูกค้าที่ขอทำกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่แบบประกันชีวิตตลอดชีพ (Whole Life) พร้อมชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 และลงทะเบียน OCEAN CONNECT โดยเบี้ยประกันภัยรวมปีแรก งวดแรก ทุกๆ 5,000 บาท ต่อกรมธรรม์ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์ BMW X1

1.3. ลูกค้าที่ขอทำกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ทุกแบบประกัน(ไม่รวมแบบประกันชีวิตตลอดชีพ (Whole Life)) ที่แนบสัญญาเพิ่มเติมพร้อมชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยภายใน วันที่ 10 มกราคม 2565 และลงทะเบียน OCEAN CONNECT โดยเบี้ยประกันภัยรวมปีแรก งวดแรก ทุกๆ 5,000 บาท ต่อกรมธรรม์ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์ BMW X1 ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ต้องเป็นการขอทำประกันภัยพร้อมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่เท่านั้น การคำนวณเบี้ยประกันภัยไม่คำนวณเศษเกิน และจะนำเศษเกินไปคำนวณรวมกับกรมธรรม์อื่นไม่ได้ 

2. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

3. เมื่อลูกค้ายื่นคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกันภัย เพื่อแจ้งสิทธิ์การลุ้นรางวัล

4. ลงทะเบียน OCEAN CONNECT  ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application ภายในวันที่ที่กำหนดโดยระบุ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด

5. หากลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่
    >> iOS คลิก : https://apple.co/2K0WmXM
   >> Android คลิก : https://bit.ly/3gIHtVX 
หรือ สามารถ Add LINE Official Account (@OceanLife) ได้ที่ : http://bit.ly/39cBdlQ

6. ตัดสินผู้ได้รับรางวัลด้วยการจับฉลาก โดยผู้บริหารจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110 โดยมีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานขณะจับรางวัล

7. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

8. จำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลจี้ทองคำรูปโอชิที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละครั้งจะนำไปจับรางวัลในครั้งต่อไป แต่จะไม่นำไปรวมกับจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์ BMW X1

9. การจับรางวัลและประกาศผลรางวัล

9.1. กำหนดการจับรางวัลจี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 120 รางวัล

ครั้งที่ ช่วงที่ลงทะเบียน
OCEAN CONNECT
วันที่จับรางวัล วันประกาศผล ของรางวัล
1 20 ม.ค. – 31 ม.ค. 64 22 ก.พ. 64 1 มี.ค. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
2 20 ม.ค. – 28 ก.พ. 64 22 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
3 20 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 22 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
4 20 ม.ค. – 30 เม.ย. 64 21 พ.ค. 64 31 พ.ค. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
5 20 ม.ค. – 31 พ.ค.64 22 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
6 20 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 22 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
7 20 ม.ค. – 31 ก.ค. 64 23 ส.ค. 64 30 ส.ค. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
8 20 ม.ค. – 31 ส.ค. 64 22 ก.ย. 64 30 ก.ย. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
9 20 ม.ค. – 30 ก.ย. 64 22 ต.ค. 64 29 ต.ค. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
10 20 ม.ค. – 31 ต.ค. 64 22 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
11 20 ม.ค. – 30 พ.ย. 64 22 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
12 20 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64 15 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 จี้ทองคำ รูปโอชิ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

9.2. กำหนดการจับรางวัลรถยนต์ BMW X1 จำนวน 1 รางวัล

ครั้งที่

ช่วงที่ชำระเบี้ย

ลงทะเบียนภายในวันที่

วันที่จับรางวัล วันประกาศผล ของรางวัล
1 20 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64 11 ม.ค. 65 15 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65

รถยนต์ BMW X1  จำนวน 1 รางวัล

10. ประกาศผลการจับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.ocean.co.th

11. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป สำหรับกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทหรือมีการสละสิทธิ์

13. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันเวลาทำการ เว้นวันหยุดทำการของ บริษัทฯ กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

14. กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล

15. ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบริษัทฯ บอกล้างสัญญาประกันภัย หากผู้ได้รับรางวัลขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบริษัทฯ บอกล้างสัญญาประกันภัยประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับจากเงินที่รับคืนจากบริษัทฯ กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ  มีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล  ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัลนั้น

16. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544

17. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

18. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจดทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

19. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

20. พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

21. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

22. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น

23. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนเเปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

24. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายโดยตรง

25. มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

26. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทรวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่างๆ ตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใดๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใดๆ

27. การคำนวณจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล และการตัดสินของบริษัทฯ ในทุกกรณีถือเป็นที่สิ้นสุด

28. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครองเลขที่ 1769/2563 – 1781/2563

29. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

30. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

! เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป 

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ 

8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ 

9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ