ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 3 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3
สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยปีต่อด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking และลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ 10 เม.ย. 64

 

รางวัลบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัล

1. คุณนิลุบล ศรีอารีย์ กธ. 0963779

2. คุณเกรียงไกร คงกลิ่น กธ. 1248512

3. คุณวิชัย ปงกาวงศ์ กธ. 1469164

4. คุณประนอม อินสะโร กธ. 1479819

5. คุณธิภานัน วิวันน์นา กธ. A5856213

6. คุณหทัยวัลย์ สุวรรณทวีรักษ์ กธ. 1275972

7. คุณเล็ก สิงห์โคตร์ กธ. 1446311

8. คุณนงลักษณ์ แจ้งใจดี กธ. J7023364

9. คุณธเนศ เพ็งสวย กธ. 0740397

10. คุณมินทร์ตรา อู่แก้ว กธ. 1414481

11. คุณสมัย เป็นมงคล กธ. J7502177

12. คุณกัญญารัตน์ ทองเต่าหมก กธ. E6629121

13. คุณพรนลิน สุขสวัสดิ์ กธ. 1440360

14. คุณบุญส่ง แสนอุ่น กธ. 1403954

15. คุณเปลี่ยน สมบูรณ์ กธ. 1420156

16. คุณช่อผกา โก๋กลิ่น กธ. ข0026793

17. คุณนาตยา เวียงสมุทร์ กธ. E6229526

18. คุณประจักษ์จิตต์ คำบุญส่ง กธ. 1459111

19. คุณน้ำฝน สีงาม กธ. J7427143

20. คุณณัฐภัทร ตันติศิรินทร์ กธ. 1527912

21. คุณทวีศักดิ์ ภูศักดิ์ กธ. A5809274

22. คุณสมศิริ หลิมเจริญ กธ. 1444396

23. คุณวิไลพร เอี่ยมโต กธ. 0477815

24. คุณวีรยา ถวิลบุญ กธ. 1377421

25. คุณกัญญารัตน์ อ่องสุภารมณ์ กธ. 1466702

26. คุณศศมน นิ่มชูชีพ กธ. 1460719

27. คุณปิยะพงษ์ เกตุทอง กธ. J7443681

28. คุณเพ็ญนภา บุตรต๋า กธ. 1472749

29. คุณเนตรลมัย เทียมเมฆ กธ. J7594474

30. คุณสุนี พูดเพราะ กธ. 1442248

31. คุณมลฤดี จันทรนิมะ กธ. 1389089

32. คุณแคทธริน แซ่ว่าง กธ. 1251699

33. คุณสุนทร ชุ่มมาก กธ. J7382602

34. คุณชลดา พัตตาสิงห์ กธ. 1428061

35. คุณณัฐณิชา ภูมิอาจ กธ. 0933212

36. คุณธิภาพรรณ สิงห์สม กธ. F6641535

37. คุณนัฐวัฒน์ ศรีสกุล กธ. J7232598

38. คุณวรรณพิสุทธิ์ ชับขุนทด กธ. J7048379

39. คุณกาญจนา ปราโมทย์ กธ. J7512398

40. คุณวีดา มีชัย กธ. 1503966

41. คุณจันทร์ ศรีน้อย กธ. 1314284

42. คุณฐิตารีย์ คำโสภา กธ. 0181075

43. คุณสมชาย ชูอินทร์ กธ. 1470534

44. คุณศรินทิพย์ เจริญไชยประเสริฐ กธ. 0983550

45. คุณสังวาลย์ ทูลนอก กธ. 1276046

46. คุณศิรกาญจน์ ก้อนทอง กธ. F6465685

47. คุณชัญญนิษฐ์ สุวรรณศรี กธ. 1385894

48. คุณกนกวรรณ พันธ์ภักดี กธ. J7515470

49. คุณวิชุน เทพภูธร กธ. 1296938

50. คุณกิตติพร จารุวัฒนายนต์ กธ. A6053126

51. คุณดารกา รุ่งรัฐแพทย์ กธ. 1249052

52. คุณกัญกมล ศรีจันทร์ กธ. 1524333

53. คุณพรรณทิพา ขันธะหัตถ์ กธ. J7035670

54. คุณวริศรา พาปาน กธ. J7378991

55. คุณฐิติวุฒิ ทองโชติ กธ. J7555987

56. คุณจุฑามาส จันทะเวช กธ. 1532607

57. คุณผดุงขวัญ มีเงิน กธ. 1483203

58. คุณสิริพร อ่างทอง กธ. J7564237

59. คุณอัมภา ทองเผือก กธ. J7511310

60. คุณวัลระวี ละเมิด กธ. 1487137

61. คุณอำนวยโชค ยอดแก้ว กธ. 1403167

62. คุณคล้าย คำตัน กธ. 1169308

63. คุณสมพร จอดสันเทียะ กธ. J7458811

64. คุณเกรียงไกร ฐิติวงศ์เกษมสุข กธ. 1220859

65. คุณคำมัน ศรีหา กธ. 1268245

66. คุณราชันย์ มุสิกพันธ์ กธ. 1521662

67. คุณดวงใจ มุ่งมานะกิจ กธ. 1366311

68. คุณสุมัทนา ปิยชยันต์ กธ. 1534842

69. คุณเฉลียว ยิ้มสวัสดิ์ กธ. 1164303

70. คุณกัญญารัตน์ พึ่งประยูร กธ. 1425338

71. คุณอรนงค์ เหลาทอง กธ. E6429749

72. คุณวงเดือน ศรีทุม กธ. 1527647

73. คุณพิมพ์ชุลีกร์ ดีสอน กธ. 1341505

74. คุณเบนโจ จันทร์บุตร กธ. 1417547

75. คุณเจนจิรา เบิกบาน กธ. 1330442

76. คุณสิทธิไกร ไชยเทศ กธ. J7438098

77. คุณสมคิด ฤทธิสาร กธ. 1380627

78. คุณสายัณห์ เส้งนนท์ กธ. 1193570

79. คุณบัญญัติ เลิศล้ำ กธ. F6640841

80. คุณวริศรา สารักษ์ กธ. 1522398

81. คุณพิลาวัลย์ พัฒชนะ กธ. F6569256

82. คุณลัลณ์ลลิน ปินเครือ กธ. 1213663

83. คุณอัมพร มิ่งเมืองไทย กธ. 1249854

84. คุณพีระ คุ้มศรี กธ. 1420895

85. คุณณัฐชยา สุขพงษ์ไทย กธ. J7448015

86. คุณนิภาพร โคกเกษม กธ. H6836837

87. คุณนันทิกานต์ ศิริสุข กธ. E6504026

88. คุณพรทิพย์ เจริญฤทธิ์ กธ. J7259595

89. คุณพัทธ์ธีรา แย้มขะมัง กธ. 0180090

90. คุณคุณานนท์ ชมะผลิน กธ. 1481227

91. คุณบุศรา จิตพนมกาญจน์ กธ. 0939399

92. คุณสมพล สายอุดมสิน กธ. 0612693

93. คุณทองอินทร์ เอกรักษา กธ. I7215846

94. คุณพรพรรณ แจ่มประแดง กธ. A5852821

95. คุณดวงรัตน์ สินไหม กธ. 1503556

96. คุณอรอุมา บุญศรี กธ. J7341765

97. คุณดวงใจ ชอบทำกิจ กธ. 1510794

98. คุณณัชชา พิลาทอง กธ. 0786988

99. คุณทวุธ ทองไพจิตร์ กธ. 1525482

100. คุณจิตศิริ บุญเรือง กธ. 0147273

 

บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

 

หมายเหตุ

1. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

2. กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล

3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

4. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00น. ยกเว้นวันหยุด

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.