บรรษัทภิบาล | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

บรรษัทภิบาล

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าบริษัทประกันชีวิตเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และผู้รับผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม และหลักบรรษัทภิบาล อย่างเคร่งครัด โดยบริหารจัดการบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ  มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงานอย่างเหมาะสม พัฒนาให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน และตัวแทนยึดมั่นในจริยธรรม และมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย

ตามแนวทางของหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย  กลไกการบริหารงาน และระบบการกำกับดูแล  เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งอยู่ในแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่เหมาะสม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ระบบการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็งดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจเกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจต่อบริษัทฯ  อันจะนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันและความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.